Friluftsloven og landbruksinteressene

Jeg viser til en lang rekke artikler og leserbrev i Lindesnes Avis den siste tiden, utløst av saken på Underøy.

Loven:

Friluftsloven, som regulerer forholdet mellom allmennhetens friluftslivsinteresser og grunneiers landbruksinteresser, er en klar og god rettesnor når det oppstår interessekonflikter. Loven er klar på at «I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober» (§3). Loven er også klar på definisjonen av hva som er innmark og hva som er utmark. «Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker» og «Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark». (§1a).
Allemansretten strekker seg langt i Norge, men har også viktige begrensinger for å ivareta interessene til de som produserer mat og kulturlandskap; i form av kulturbeiter for husdyr, gras til vinterfôr, poteter, grønnsaker osv.

Tilrettelegging etter avtale:

Som flere har kommentert kan kommunen, eller andre myndigheter, bidra med tilrettelegging til frilufts-formål med praktiske løsninger. Dette forutsetter både god dialog og klare avtaler med grunneier. Her vil hver sak være forskjellig. Noen steder lar det seg greit gjennomføre. Andre steder vil det være komplisert eller umulig.

Gjensidig respekt:

Viktig i alle tilfeller er gjensidig respekt for de forskjellige parters arealinteresser. Loven har bl.a. denne formuleringen når det gelder ferdsel i utmark: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet» (§2).

Vi i Agder Bondelag vil benytte anledningen til å minne alle som ferdes i utmark, eller på stier og veier i innmark, om tre enkle forholdsregler: Respekter båndtvangen, av hensyn både til beitedyr og viltlevende arter. Går du gjennom en lukket grind – lukk den igjen når du har passert. Det du tar med deg ut på tur tar du med deg hjem igjen.

Finn Aasheim, organisasjonssjef i Agder Bondelag

Les hele saken med abonnement