Si nei til motorvei over drikkevannet vårt!

Klimakatastrofer – nullutslippssamfunnet – FNs bærekraftsmål – grønn omstilling... og Mandal vil bygge ny E 39 over de eneste sikre drikkevannskildene vi har!

I høringsforslaget til områdereguleringen av ny E 39 Mandal- Lyngdal øst råder Nye Veier og SWECO Mandal kommune til å bygge en firefelts motorvei over kommunens drikkevann. Ut fra deres oppdrag er dette det beste samfunnsøkonomiske alternativet!

Mandal kan smykke seg med å ha et av landets beste drikkevann. Dette på tross av at drikkevannskildene våre ligger i åpent landskap. Framsynte politikere og dyktige fagfolk i kommunen har sikret god og tilstrekkelig vannforsyning i uoverskuelig framtid gjennom konsesjonsrettigheter i Ommundsvann, som er dagens suppleringskilde til Skadbergsvannet. Og de har etablert et velfungerende pumpe- og rensesystem.

Dette drikkevannet har vært «hellig». Fram til i dag har alle inngrep i og rundt drikkevannskildene våre vært voktet nøye!

Forslaget til ny motorvei gjennom dette området vil kreve en omlegging av hele drikkevannssystemet vårt, som følge av at Ommundsvann ikke lenger kan benyttes som drikkevannskilde. Mandal kommune vil få et omfattende arbeid og kostnader knyttet til å etablere nye vannrettigheter, og som pr. i dag er helt usikkert. Vår fremste vannekspert Otto Nodeland i Bydrift advarer mot de foreslåtte løsningene, både i forhold til kvantitet og kvalitet på framtidig drikkevann jmf. tidligere oppslag i denne avisen.

SV mener at dagens mål og planer for motorveiutbyggingen i Norge går over alle støvelskafter – både i et kostnads, miljø- og klimaperspektiv. Dessverre er det slik at Nye Veiers «kortest mulig motorvei til lavest mulig pris»-kort trumfer alle miljøkort i deres samfunnsøkonomiske analyser. Vi stiller spørsmål ved om det er behov og ønskelig med firefelts-motorvei i hele sør-vest Norge. Flere har pekt på at en trefeltsvei fra Mandal og vestover flere steder hadde vært tilstrekkelig både kapasitets – og trafikksikkerhetsmessig. Lavere kostnader ville kunne gi bedre løsninger for folk og natur.

Lindesnes SV mener at vi trenger en ny og mer trafikksikker E 39 – vel vitende om at veiutbygging i Norge er svært kostnadskrevende, og har store omkostninger både for folk og miljø. Det er også stor usikkerhet knyttet til forurensninger av dette veiprosjektet både i anleggs- og driftsfasen. Vi mener at motorvei og drikkevann ikke hører sammen- og drikkevannskildene på denne heia er de eneste vi har i kommunen vår!

Vi vil at ny E 39 må legges i en trase lenger sør for drikkevannskildene og med et lengre strekk i tunnel. Vi mener at dette tjener både drikkevann og andre natur- og miljøhensyn bedre enn det forslaget som ligger på bordet.

Det er vi i Mandal som bestemmer hvor veien skal ligge. Det nytter å si i fra - og vi må gjøre det nå! Derfor oppfordrer vi alle innbyggere til å si sin mening og signere fellesoppropet «Nei til motorvei over drikkevannet vårt» – enten på nettet eller på våre stands i byen på verdens miljødag 5. juni og fram til 14.juni.

Rune Engeset, Lokallagsleder

Vibæke Wærn, 1. kandidat for LSV

Eva Hinlo, 2. kandidat for LSV

Morten Ekeland, bystyrerepresentant

Les hele saken med abonnement