Utdanningsforbundet Mandal ønsker å henvende seg til de politiske partiene i Mandal i forkant av årets kommunevalg. Vi ønsker å utfordre partiene på å si noe om hva som er hovedprioriteringene i forhold til skole— og barnehagepolitikk i den neste valgperioden.

Vi har tre punkter vi ønsker å si noe om, ut fra våre prioriteringer:

Tidlig innsats:

For Utdanningsforbundet er det viktig å poengtere at tidlig innsats begynner i barnehagen. Vi er klar over, og glad for, at det i skolen legges vekt på tidlig innsats i de første skoleårene. Det har vist seg at det gir positive resultater å satse ekstra på 1.-4.klasse.

Vi er glad for at man i Mandal valgte å skjerme skolen i budsjettet for 2014, men mener likevel det ikke blir helt riktig, da man må ta desto større kutt i barnehagesektoren. I dag er barnehagen en del av utdanningsløpet. Ved å kutte i barnehage er man med på å rive vekk ”grunnmuren”, som bør ligge til grunn før skolealder.

Vi mener at man ved å legge inn ekstra ressurser allerede i barnehagen, i tillegg til det som er i skolen, vil være med på å forebygge, og dermed avhjelpe noe av problematikken som oppstår i skolen.

I barnehageenheten hadde man tidligere en ”mobil ressurs”. Denne ressursen ble blant annet brukt i forhold til observasjoner av barn i barnehagene før en eventuell henvendelse til andre instanser. Den ble også brukt til å veilede de ansatte i barnehagene. Det har vært et stort ønske om å tilbakeføre ”mobil ressurs”. Spesialpedagogisk team, som vi i dag har i enheten, kommer derimot inn etter at det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT.

Det er veldig gledelig at budsjettet for 2015 i Mandal har fått tilført kr.800.000,- til tidlig innsats. Vi håper dette vil videreføres i årene fremover.

Lærertetthet:

Høsten 2013 ble begge ungdomsskolene i Mandal tildelt øremerkede statlige midler til økt lærertetthet, henholdsvis 3 stillinger på Vassmyra skole, og 4 stillinger på Blomdalen skole.

Begge skolene opplevde dette som en klar kvalitetsheving, ikke minst for elevene.

Bruken av disse nye lærerstillingene er litt ulik på de to skolene, men alt i alt merkes det godt at elevene får mer tid og hjelp fra læreren.

Forskning viser at lærerens relasjon til eleven er med på å gi bedre læring. Ved å ha færre elever, får man bedre tid til elevene, til å bygge relasjoner, som igjen er med å høyne læringsutbyttet.

Lærerne på de respektive skolene sier selv at læringsutbyttet, elevenes og lærernes trivsel har hatt en sterk økning etter tildeling av disse lærer-ressursene.

Utdanningsforbundet Mandal mener det er helt tydelig at denne tildelingen av lærerstillinger er meget gunstig, og vi har et sterkt ønske om fortsatt fokus på lærertetthet i Mandalsskolen på alle trinn.

Helhetlig utdanningsløp:

Vi mener det er viktig å se på hele perioden fra barnehagestart til avslutning i videregående skole. Det må være et mål for Mandal å få flest mulig gjennom videregående opplæring. Selv om videregående opplæring ligger under fylkeskommunen, vil det være en besparelse for kommunen at kommunens innbyggere har fullført dette. I dag har de fleste yrker et krav om høyere utdanning. Jo flere av Mandal kommunes innbyggere vi får ut i jobb, jo større gevinst vil dette være.

Vi håper på en engasjert debatt i forkant av valget, og ser frem til mange gode innspill fra de ulike partiene i Mandal.