Leserinnlegg

Det er stor oppmerksomhet knyttet til barnevernet for tiden. Det å fange opp barn som trenger barnevernets hjelp og å gi disse riktig hjelp, er et meget viktig spørsmål. At spesialisthelsetjenesten kan spille en viktig rolle i dette arbeidet, er nok mindre kjent. Barn under radaren er et prosjekt i regi av helsepersonell ved Sørlandet sykehus HF. Bakgrunnen for prosjektet ligger i det faktum at helsepersonell er blant de som har mulighet til å fange opp sårbare barn og barn som lever under omsorgssvikt på et tidligere tidspunkt enn for eksempel skole og andre som møter barna.

Barn under radaren er et tiltak for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling ved ambulansetjenesten, akuttmottakene og de ambulante akutteamene ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet, og verktøyet som benyttes, er utviklet gjennom systematisk innhenting og bruk av forskningsbasert litteratur samt samarbeid med forskningsgruppen bak piloten i Nederland og BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Barn under radaren-teamet har også et tett samarbeid med ledelse og ansatte ved involverte enheter i Sørlandet sykehus samt barneverntjenestene i Agder.

Brukerutvalget har vært deltakende i prosjektet Barn under radaren og vi følger det nøye og med interesse. Barn og unge er grupper som vi mener det er ekstra viktig å ha fokus på i helseforetaket.

Vi har gjennom dette prosjektet fått vite at kompetansehevningen prosjektet har gitt til helsepersonell, gjør at helsepersonell føler seg tryggere i møte med barn og unge som kan være i faresonen.

Sjekklisten som er utarbeidet som et verktøy, gjør at arbeidet med å få identifisert barna er bedre, mer kvalitetssikret, og den gjør også helsepersonell mer kompetent til å gjøre de riktige tiltakene når det er mistanke om at det er behov for ytterligere oppfølging. Barn under radaren har i sin rapport fra pilotprosjektet anbefalt en nasjonal implementering av sjekklisten, og at det skal videreutvikles til bruk i andre instanser som melder til barneverntjenesten.

Barn og ungdom trenger ekstra fokus og hjelp til å hjelpes og vi mener dette prosjektet og denne måten å jobbe på bidrar til å øke sjansene for å hjelpe disse sårbare gruppene tidligere. Det er derfor viktig at prosjektet gjøres kjent, prioriteres og rulles ut nasjonalt.

Anita Nymo og Karen Carroza Kvasnes, medlemmer av Brukerutvalget Sørlandet sykehus