Også min ringe person ser delvis behovet for et nytt og samlende helsehus i kommunen. Både for å bedre adkomst og avganger for ambulanser, personer som er avhengige av bil for å komme seg dit og for kollektivtrafikk.

Jeg er mer lunken til å samle rus og psykiatri med legevakt og tjenester som omhandler barn og eldre under samme tak.

Da må det være mye bedre å relokalisere legevakt, ambulansetjenester, hjemmehjelp og tjenester som angår både barn og eldre til nytt bygg på Orelunden.

Man kan heller bruke og oppgradere eksisterende bygg ved gamle Mandal sykehus til felt som ofte kan føles utfordrende å møte, som rus og psykiatri.

En annen sak jeg gjerne vil ta tak i er at folk som er i et sykdomsforløp, ofte har en anstrengt økonomi. Jeg håper kommunen ser utfordringene med tanke på dette, og legger til rette for avgiftsfri parkering i tilknytning til helsehuset. Ellers vil nok parkeringsplasser ved eksisterende butikker oversvømmes av biler til enhver tid. Et helsehus bør per definisjon drives mest mulig likt et ideelt foretak, og ikke som en melkeku for Mandal parkering A/S.

Nå tviler jeg forresten på at taket på dette helsehuset er så vidstrakt at det kan strekke seg helt ut i utkantene av kommunen vi bor i. Så jeg etterlyser også hvordan det offentlige ser for seg at også beboere i for eksempel Bjelland og Spangereid skal kunne nyttiggjøre seg dette huset på lik linje med andre beboere i kommunen og til like kostnader.

Det fins kort sagt mange spørsmål knyttet til en best mulig disponering av de pengene kommunen skal forvalte for innbyggerne. Spørsmål som gjerne kan og bør bli besvart før vi ser ei ny rogn poppe opp i elva utenfor et nytt signalbygg.

Audun Steen