Heldigvis står det nye kommunestyret også fritt til å ta opp saken på nytt. Det kan bety at planen endres av det nye kommunestyret.

De som er for nedsprengning av Sodevika sier nå at saken er avgjort. Det er den absolutt ikke! Statsforvalteren skal behandle 28 innsendte klager på vedtaket, lovlighetskontrollen – og ikke minst skal Statsforvalterens egne innsigelser til reguleringen løses. De skal også besvare spørsmål knyttet til Naturmangfoldsloven og annet. Statsforvalteren har mange saker på vent, og denne prosessen vil sannsynligvis ta lang tid.

Det er heller ikke overraskende hvis Statsforvalteren sender saken videre til Kommunaldepartementet for vurdering der. Alle tiltak i sjø må gjennom en ny søknadsprosess etter forurensingsloven. Miljødirektoratet er endelig myndighet her.

Vi tror at Statsforvalteren vil behandle denne saken på en god og grundig måte - og at de forstår at deres rolle og vurderinger blir tydelig satt under lupen av både privatpersoner, øvrige myndigheter, media, og miljøorganisasjoner.

Vi går nå inn i en periode med en ny sammensetning i kommunestyret. Det har kommet inn mange nye kloke hoder som vi er overbevist om at ønsker å se på Sodevikasaken med nye øyne.

Innbyggere i Lindesnes har i valget sagt veldig tydelig fra om hva vi mener om den konfliktfylte avgjørelsen om nedsprengning.

Heldigvis står det nye kommunestyret også fritt til å ta opp saken på nytt. Det kan bety at planen endres av det nye kommunestyret.

Vi er veldig takknemlige for at dere nye i kommunestyret tar fatt på den store oppgaven med å vurdere dette vedtaket på nytt – og viktigst av alt at dere er villige til å bruke så mye tid og ressurser for å skape en så god fremtidskommune som det er mulig å få til her på Sørlandet!

Vi registrerer også at Andersen (Frp) uttaler: «Det er faktisk helt avgjørende at kommunen får økte skatteinntekter og verdiskapning for å finansiere de utfordringer vi har og som ligger foran oss».

Det er vi helt enige i, men vi lar oss ikke lure til å tro at dette vil skje gjennom nedsprengning uten realistiske næringskontrakter. Fremtidens arbeidsplasser vil ikke bli skapt ut fra en steinørken i skjærgården.

Vi håper og tror at Statsforvalteren vil gjennomskue de vesentlige manglene og hastverket i kommuneadministrasjonens saksbehandling, og begrunne manglende lovlighet av vedtaket som ble gjort 15. juni 2023 av kommunestyret i Lindesnes. Vi tror på at befolkningen sin klare røst blir hørt, slik at vi til slutt ender opp med at Sodevika og Homsvika blir bevart til beste for fremtiden, naturen og ikke minst barn og voksne som skal leve godt videre i vårt kjære Mandal.

Vi i La Sodevika Leve er positivt optimistiske til at vårt nye kommunestyre, Statsforvalteren og eventuelt Departementet vil medvirke til at vi og fremtidige generasjoner slipper å oppleve denne ødeleggelsen av fremtidens Mandal og Lindesnes som mangler en fornuftig begrunnelse.

For La Sodevika Leve

Jan Terje Nielsen, Herbjørn Pedersen, Knut Riple, Martine Kjærulf Narum, Henk Nevland, Roar Lie, Knut Øritsland, Svein Wærenskjold og Anne Britt Skilnand.