Svar på leder i Lindesnes

Det vises til onsdagens Leder i Lindesnes avis. Lederen omhandler ranet på Smoi 28.05.2019, og Lederen stiller spørsmål ved det forhold at siktede ble løslatt etter avhør i saken. I innlegget vises det til Straffeprosessloven § 172. I lederen heter det at påtalemyndigheten og domstolen kan vises hendig skjønn og følge folkets vilje i spørsmålet om varetektsfengsling etter denne bestemmelsen.

Lederen gir etter politiets oppfatning et feil inntrykk av muligheten for fengsling etter straffeprosessloven § 172 i denne saken.

Hovedregelen i norsk strafferett er at ingen skal sone sin straff før det foreligger en rettskraftig dom.

Varetektsfengsling er et unntak fra denne hovedregelen og kan brukes dersom det er kvalifisert gjentakelsesfare, fare for bevisforspillelse eller unndragelsesfare.

I svært alvorlige straffesaker kan man også fengsles uten at disse vilkårene foreligger. Da må det

foreligger en tilståelse eller andre klare bevis. Ved vurdering av fengsling etter dette alternativet skal det legges vekt på om det vil støte den alminnelige rettsfølelsen at siktede løslates. Dette er straffeprosessloven § 172 – og den bestemmelsen Lederen knytter sin betraktninger opp mot.

Det er ingen tvil om at ranet på Smoi er en meget alvorlig straffbar handling. Den rammer en ung kvinne alene på jobb. Inngangsvilkåret for å anvende § 172 er imidlertid at forholdet kan medføre fengsel i 10 år eller mer. Ransbestemmelsen har en strafferamme på 6 år og inngangsvilkåret for fengsling etter bestemmelsen er således ikke oppfylt. Det er her Lederen trår feil.

Siktede ble løslatt mot besøksforbud overfor Smoi. Besøksforbudet ble ilagt av hensyn til fornærmede. Hun skal kunne gå på jobb uten å tenke på at hun kan møte gjerningsmannen der.

Liv Versland Seland, Seksjonsleder i felles påtale,Agder politidistrikt

Les hele saken med abonnement