I Lindesnes avis den 14. juli står å lese at eiendomsmeglerne er uenige om det trengs å opplyse om forventningene til støy ved realisering av industriplanene i Sodevika i boligsalgsoppgavene.

Av de fire meglerhusene som var omtalt kunne leseren rakst konstatere at uenigheten ikke var større enn at det var kun undertegnede som forsøkte å nyansere problemstillingen, noe som bidro til at Lindesnes avis konkluderte ned at meglerne var uenige om det pålegges megler en plikt å opplyse om industriplanene.

I fare for å bli oppfattet som uærlig, uredelig og ikke i stand til å utøve god forretningsmoral vil det være behov for litt faglig begrunnelse for hvorfor undertegnede er av den oppfatning at eiendommer omsatt på Tregde, «gamle Tregde» og Eigebrekk ikke plikter å omtale forventet aktivitet i Sodevika.

Ingen er tjent med å rope ulv, ulv, og lage salgsoppgaver så lange som et vondt år, bare for å kunne gjemme seg bak at informasjonen er gitt.

Generelt antas at leseren er enig i at hvis man ønsker gjøre noen spesielt oppmerksom på et forhold, så oppnås oppmerksomheten best når en opplysningen sjeldent gis i publikasjoner som ofte leses. Mange lesere kjenner vel fabelen om gutten som ropte ulv, ulv. Hvis man uten grunn i sauesankingen roper ulv, ulv mange nok ganger, vil man til slutt ikke få hjelp hvis ulven faktisk kommer. For undertegnede er analogien her påfallende.

Det er ingen lovhjemmel i eiendomsmeglerlovgivningen som omhandler plikten til å opplyse om støy spesielt. Det vil derfor ofte bero på en skjønnsmessig vurdering hva man plikter å opplyse om, men den lovmessige bestemmelsen som ligger nærmest problemstillingen er vilkåret om at kjøperen skal før en handel inngås ha skriftlige opplysninger om forhold som kjøperen har grunn til å regne med å få og som antas å ha en betydning for handelen.

Det som gir megleren rom for skjønnsvurdering er: når kan det tenkes at aktiviteten som forventes i Sodevika vil påvirke negativt slik at man utvilsomt har en opplysningsplikt forut for en eiendomshandel?

Dette handler ikke om fritidseiendommer. Vilkårene gjelder for enhver eiendomshandel herunder også ordinære boligeiendommer.

Tenker man at eiendommer som selges på Tregde «gamle Tregde» og Eigebrekk må opplyse om planene i Sodevika? Ja, da er det mange salgsoppgaver som må rettes i denne byen. Topografien inn mot sentrum er ikke spesielt fordelaktig som støyskjerm. Boligene i sentrum, på Malmø og på Ime ligger i kortere avstand i luftlinje fra Sodevika enn Tregde og Eigebrekk.

Undertegnedes vurdering var, og er, at hvis den eiendommen som skal omsettes ligger utenfor hele kartgrunnlaget, altså utenfor enhver støygradering som selskapet Brekke Strand (gjengitt i artikkelen) har utført kan det umulig hevdes at det pålegges selger og megler en plikt til å opplyse om industriplanene i Sodevika. Tregde ligger i område med påvist lavere enn 45db. Selv om lydtrykk måles etter en logaritmisk skala vil typisk en lydmåling i et bibliotek som de fleste vil oppleve som stille rom, gi utslag på cirka 40 db. Jeg tenker det er mer nærliggende å heller gjøre oppmerksom på at det passerer biler på veien som lovlig kan avgi 74db enn å opplyse om at 3–5 km i luftlinje fra eiendommen ligger Sodevika. Det menneskelige øret oppfatter en økning på 3db som en dobling av lydstyrken som et godt bilde på hvordan menneske oppfatter økningen langs den logaritmiske skalaen.

Ingen er tjent med å rope ulv, ulv, og lage salgsoppgaver så lange som et vondt år, bare for å kunne gjemme seg bak at informasjonen er gitt. Vi skal lage informative, relevante, og oversiktlige salgsoppgaver hvor vi skal hjelpe kunden å fokusere på de forhold som antas å ha betydning for handelen hverken mer eller mindre.

Krogsveen – Sørlandet

Jøran Flakk, eiendomsmegler MNEF, fagansvarlig