Naturvernforbundet i Lindesnes ønsker å takke de representantene i kommunestyret som er pådrivere for å sette Sodevika-saken på dagsorden igjen.

Sodevika-saken ble hastet inn i siste møte før nytt kommunestyre ble satt, noe som etter vårt syn virker udemokratisk da dette var en avgjørende faktor for mange av kommunens velgere. Det er derfor godt å se at mange i det nye kommunestyret taler for gjenopptak av saken, og ønsker at klagene skal behandles på nytt.

Tap av naturmangfold og areal er en av de største truslene vi står ovenfor, og dette mener vi må vektlegges tyngre i kommunens arbeid fremover. Til tross for klare statlige føringer har også strandlinjen blitt skadelidende under kommersielle inngrep, ofte uten grundige utredninger og med manglende respekt for de evige skadene som blir påført disse sårbare områdene.

Store områder i Lindesnes kommune er allerede satt av til næringsutbygging, ofte uten at det er vist til noen direkte planer. Strømsvika, med alvorlig skade på bunnforhold og nærområde, står som ett skrekkeksempel på nettopp dette, og som noe vi burde kjempe for å unngå, heller enn å gjenta.

I behandlingen videre av Sodevika minner vi om at Mannefjorden er en nasjonal laksefjord og planområdet grenser til et gyteområde for kysttorsk. Nedsprengningen vil sterkt forringe Oksøy-Ryvingen verneområde, og naturverdier fra Tregde og inn til Sjøsanden vil bli påvirket. Området inneholder rødlistede naturtyper, og flere rødlistede plante- og dyrearter er blitt registrert. Konsekvensutredningen for natur beskriver at planen vil ha «svært stor negativ konsekvens». Det kan kanskje leses som et tegn på at de mangler sterkere begrep for flatsprenging av 833 daa i strandsonen.

Kampen fortsetter og vi håper dette er starten på en ny og bedre forvalting av naturen i kommunen vår, med klare stemmer som taler på naturens vegne.

I forrige kommunestyre ble det løftet fram at man skulle være en ja-kommune. Det håper vi dette nye kommunestyret også blir. Vi gir dem noen forslag:

  • Ja til beskyttelse av naturverdiene for kommende generasjoner

  • Ja til nære naturopplevelser og stille promenader i Furulunden og langs strendene våre

  • Ja til terne-skrik over Skjernøysund

  • Ja til ivaretakelse av havområdene og vår nasjonale laksefjord, Mannefjorden

  • Ja til arealnøytralitet og føre-var-prinsippet i alle plansaker, nye og vedtatte

  • Ja til å la naturen leve i Sodevika og Jåbekk Sør

På vegne av Naturvernforbundet i Lindesnes,

Stian Bue Pettersen

Rådmund Steinsvåg