Siden år 1900 har de villmarkspregede naturområdene blitt redusert fra omkring halvparten av landarealet til cirka 11,5 prosent i januar 2018. Fra 1988 til 2018 ble den villmarkspregede naturen i Norge redusert med om lag 2080 kvadratkilometer, eller cirka 5,3 prosent.

Naturmangfold er vårt livsgrunnlag på jorden. FNs naturpanel melder at mangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. FN anslår at tre fjerdedeler av verdens land har blitt endret av menneskelige aktiviteter og en millioner arter står overfor utryddelse i dette århundre og antallet øker kontinuerlig.

19. desember 2022, under naturtoppmøtet COPIS, ble en ny naturavtale vedtatt i Montreal. Den inkluderer en plan for å beskytte 30 prosent av verdens landområder og farvann. Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som finnes i naturen. Begrepet omfatter dyr og planter i alle geografiske områder og i ulike økosystemer. Et økosystem kan sammenlignes med et samfunn som består av forskjellige arter. Disse artene kan være sopp, planter, dyr eller mikroorganismer. Alle artene har en bestemt funksjon, og bidrar på sin måte til at balansen opprettholdes og økosystemet kan fungere. Dersom en art dør ut eller blir for stor, kan det føre til at hele økosystemet kollapser.

Bidrar Lindesnes kommune til at balansen opprettholdes? Viser til Strømsvika og planene for Sodevika og Jåbekk Sør. Svaret blir da nei.

Jan Henrik Jensen