Én av tre kvinner og én av ti menn blir utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet. I tillegg har 22 prosent av ungdommene opplevd seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende. Dette er et stort folkehelseproblem, og en viktig faktor for at mange sliter med å fullføre utdanning, få eller være i jobb eller aktivitet.

Det er store helseforskjeller i Norge. De med best økonomi og stor påvirkning på egen jobb lever lenger enn de med dårlig råd og liten trygghet i jobb. Slik er det også i Agder.

Men uhelse kan også handle om hvilke opplevelser du har hatt i oppveksten din og den bagasjen du bærer på. Det finnes innbyggere i alle våre kommuner i Agder som har opplevd vold eller overgrep.

Nok. Agder – senter mot seksuelle overgrep – gir et gratis lavterskeltilbud til personer over 16 års som er utsatt for seksuelle overgrep, og til pårørende og nærstående personer. Senteret, med kontorsted i Arendal og Kristiansand, opplever en økning i antall henvendelser.

Det er bra, for det betyr at flere ønsker og kan få hjelp. Vi ser at direkte henvendelser fra overgrepsutsatte kommer fra alle deler av Agder. Overgrepsmottaket i Agder, fastleger og helsesykepleiere henviser mennesker videre til Nok. Agder. Dette underbygger at Nok. Agder er en faglig anerkjent og nødvendig tjeneste.

Senteret finansieres gjennom tilskudd fra Barne-ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og fra kommunene og fylkeskommunen i Agder. Når en kommune bidrar med én krone, øker Bufdir sitt tilskudd med fire kroner.

Derfor betyr det mye for finansieringen av drifta når alle kommunene bidrar.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viser til at barn som utsettes for seksuelle overgrep er utsatt for å oppleve overgrep også i voksen alder. Tall på ulike typer voldserfaringer hos ungdom ble undersøkt i 2021 (Hafstad og Augusti). Blant ungdom i alderen 12–16 år har 6 prosent vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne minst en gang. 4 prosent av disse ungdommene har opplevd dette gjentatte ganger. Hele 22 prosent av ungdommene rapporterer at de har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende.

I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette (Steine, 2016). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nylig foretatt en undersøkelse om omfanget av seksuelle overgrep og vold blant 4300 tilfeldig spurte voksne. Undersøkelsen viste at blant kvinnene var det 14 prosent som hadde opplevd å bli voldtatt med tvang minst en gang. Når det gjaldt å bli påtvunget seksuelle handlinger under beruselse eller søvn, så hadde hele 20 prosent av kvinnene vært utsatt for dette. For mennene var tallet tre prosent. Rapporten sammenlikner tallene fra siste undersøkelse av samme type (2014) og konkluder med at antall alvorlige seksuelle overgrep har økt.

Disse tallene er foruroligende. Vi er ikke i tvil om at innsatsen mot seksuelle overgrep må bekjempes og at ofre må få hjelp når de til slutt tør å snakke om det de bærer på.

Generalsekretær Line K. Rødseth i Landsforeningen mot seksuelle overgrep er tydelig på at seksuelle overgrep er tett sammenvevet med psykisk uhelse. Virkningene av seksuelle overgrep strekker seg utover de alvorlige konsekvensene det har for den enkelte. Mange av ofrene for overgrep opplever dyptgående og alvorlige psykologiske reaksjoner som gjør at de til slutt får en såkalt «klinisk diagnose». Vi sier oss enig med Rødseth som sier at seksuelle overgrep også er et folkehelseproblem.

Den type tjeneste som Nok. Agder tilbyr sin brukergruppe er noe kommunen selv ikke dekker. Nok. Agder bidrar til å forebygge ytterlige utvikling av psykiske helseutfordringer gjennom å fange opp og henviser videre tilfeller der mennesker trenger ytterligere helsehjelp (eksempelvis terapi).

Det å være utsatt for seksuelle overgrep er svært sensitivt og inngripende på flere områder i et menneskes liv. Dette er en brukergruppe som ikke så lett trer fram i det offentlige og selv krever at de får et godt helsetilbud.

Derfor er de svært avhengig av at tjenester legges til rette for dem.

Vi er glade for at våre innbyggere som har blitt utsatt for overgrep får hjelp, både fra våre fagfolk på Nok. Agder og hos andre instanser. Vi håper at samtlige kommuner i Agder fortsatt vil støtte opp med driftsmidler til dette svært viktige arbeidet som Nok. Agder driver.

Gro Bråten, leder og representant i styret fra KS

Inger Turid Tonstad, representant i styret fra Redd Barna

Lisbeth Jensen Gallefoss, representant i styret fra UIA