Debattinnlegg

I juni 2023 skal kommunestyret ta stilling til om helsehus og omsorgssenter skal bygges. Vedtas byggingen, vil omsorgssenteret med boliger med mulighet for heldøgns tjenester etter planen stå klart i 2025 og helsehuset i 2027.

Innledningsvis vil vi takke deg, Gustav Reiersen, for at du engasjerer deg i helsehus-saken. Her skal vi forsøke å informere mer slik du etterlyser.

Hvilke utfordringer står kommunen overfor? Lindesnes kommune står, som de fleste andre kommuner, overfor demografiske endringer med flere eldre de neste årene. Det fører til endret utgiftsbehov. Samtidig som antall eldre øker, reduseres antall personer i yrkesaktiv alder.

Vi har mål om at våre eldre skal få bo trygt hjemme lengst mulig. Det planlegges derfor med en lavere dekningsgrad (i prosent av antall eldre over 80 år) for langtidsplasser i institusjon (sykehjem) sammenlignet med tidligere. Vi arbeider med å dreie helse- og omsorgstjenestene over til en modell med økt grad av korttids- og rehabiliteringsplasser, kombinert med videreutvikling av hjemmetjenester. Vi må satse mer på tidlig innsats og forebygging - og mindre på reparasjon, slik at flere eldre holder seg friskere og kan bo hjemme lenger. Vi må endre måten å arbeide på for å møte veksten i antall eldre med økt hjelpebehov. Vi vil ikke ha tilstrekkelig helsepersonell eller råd til å drive tjenestene som i dag. Helsehuset er et viktig grep i denne omstillingen og for å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester frem mot 2040.

Planlagte nybygg skal gi driftseffektive enheter som bidrar til at Lindesnes kommune fortsatt leverer gode tjenester til våre innbyggere, men innenfor strammere rammebetingelser enn i dag. For Lindesnes kommune er en kapasitetsøkning på korttids- og rehabiliteringsplasser, boliger med mulighet for heldøgns tjenester, samt dag- og aktivitetstilbud helt nødvendig grunnet veksten i antall eldre.

Selv om vi bygger helsehus og omsorgssenter, vil det fremdeles være behov for Vigeland omsorgssenter, Marnardal omsorgssenter, Mandal sykehjem og andre kommunale institusjoner. Det sier noe om hvor stort behovet vil vokse i årene fremover.

Bygg- og designkonkurranse: 15. mars i år utlyste vi en bygg- og designkonkurranse. Formålet er å anskaffe en totalentreprenør som skal stå for prosjektering, bygging og prøvedrift. Fire prekvalifiserte tilbydere konkurrerer om dette. Vi får inn tilbud med pris og skissetegninger 18. november. Vi velger leverandør før jul og skriver en kontrakt for samspillsfasen i starten av januar, med opsjon på kontrakt for byggefasen.

På bestilling fra kommunestyret arbeider vi nå med å utrede alternativ organisering og lokalisering av Familiens Hus. Saken skal til politisk behandling i januar 2023, for en avklaring til gjennomføring av samspillsfasen.

Våren 2023 – Samspillsfase og nedskalering av areal: I perioden januar-mai 2023 gjennomfører vi en samspillsfase med valgt entreprenør. Hovedformålet er å utvikle prosjektet fra skisseprosjekt til et ferdig forprosjekt som beskriver alle kvaliteter ved de nye byggene. Samspillsorganisasjonen består av byggherrens organisasjon, totalentreprenørens organisasjon og brukerorganisasjonen. Skisseprosjektet gjennomgås av utvalg for plan og samfunnsutvikling i første mulige utvalgsmøte i 2023. Dersom pristilbudet overskrider totalrammen, må vi arbeide med nedskalering av areal i samarbeid med politisk ledelse.

Sommeren 2023 - Byggefasen: Målet er at forprosjektet kan legges fram til politisk behandling i juni 2023. Da skal kommunestyret ta stilling til om Helsehuset og omsorgssenteret (tilhørende helsebygg) skal bygges. Vi går ikke i gang med bygging før forprosjektet er godkjent, og kontraktsummen for gjennomføringsfasen er innenfor avtalt maksimal entreprisekostnad.

Hva skal helsehuset inneholde? Helsehuset blir et kraftsenter med samlokaliserte helsetjenester først og fremst rettet inn mot akuttmedisin, behandling, rehabilitering, aktiv forebygging og mestring, samordning og koordinering. Det planlegges for dette innholdet:

  • Korttidsplasser for behandling, rehabilitering, opptrening og mestring

  • Legevakt

  • Ambulansestasjon

  • Dagaktivitetssenter

  • Frisklivssentral

  • Fysio- og ergoterapi

  • Psykiske helsetjenester kommune- og spesialisthelsetjenesten

  • Tjenestetildeling og koordinering av helse- og omsorgstjenester

  • Sentralt i byggets 1. etasje skal det være en stor vestibyle, kafé/kantine, møteplasser for frivillige lag og organisasjoner

  • Familiens Hus (opsjon)

Deler av bygget skal være åpent og inviterende slik at det skapes liv og røre til glede for nærmiljøet, besøkende, beboere og brukere av tjenestene.

Hva skal omsorgssenteret inneholde? Omsorgssenteret (helsebygget) skal inneholde boliger med mulighet for heldøgns tjenester. Med disse byggene vil kommunen ha dekket sitt behov denne type boliger frem til 2040. Det er også planlagt å samlokalisere fire avdelinger i enhet for hjemmebaserte tjenester her. De skal betjene beboerne på omsorgssentret og hjemmeboende eldre. Det vil være konsultasjonsrom til undersøkelse og behandling av pasienter, eller arbeidsrom til merkantile ressurser o.l. De kontorene som er i helsehuset eller omsorgssenteret er der fordi de har en direkte funksjon i de to byggene.

Det vil bli invitert til åpne møter vinteren 2023 for innspill og informasjon om prosjektet.

Informasjon og åpent møte: Film og informasjon om helsehusprosjektet er på kommunens nettside. Vi tar Gustav Reiersens synspunkter på alvor og skal kommunisere hyppigere og bedre om dette fremover.

Nå inviterer vi alle interesserte til åpent møte «Leve hele livet i Lindesnes – Hvordan få et aldersvennlig samfunn?» som arrangeres i Buen tirsdag 1. november kl. 18-21.00. Velkommen!

Kyrre Jordbakke, rådmann

Heidi Henanger Haven, kommunalsjef for velferd