«Om du ikke står for noe, faller du for alt» sies det. For Lindesnes Arbeiderparti er flere arbeidsplasser og flere i arbeid mer enn bare flotte setninger i et valgprogram. For oss er det selve kjernen i å sikre et godt velferdssamfunn med muligheter for alle, og det er styrende for hva og hvordan vi prioriterer.

Flere arbeidsplasser, enten det er vekst innen etablerte næringer eller etableringer av nye, er ikke noe som kommer gratis. Det krever et tydelig og målrettet arbeid over tid fra alle aktørene. Som leverandører av kommunale tjenester er vi helt avhengige av et velfungerende arbeidsmarked, og et velfungerende arbeidsmarked trenger gode kommunale tjenester.

Tillit og forutsigbarhet er to områder vi må levere på som kommune, dersom vi skal sikre flere arbeidsplasser her hos oss. Det er flere ulike parter som gjør sine betraktninger rundt Lindesnes Arbeiderparti sin behandling av detaljreguleringen av Sodevika. Vi legger oss ikke opp i hvordan andre partier har sine prosesser, men vi kan si følgende om våre: Vi behandlet denne saken på lik linje med alle andre store reguleringssaker som vi har hatt i denne perioden. For oss er det viktig med likebehandling.

Det bekymrer oss hvor lett enkelte partier kan snakke om at de vil legge til rette for arbeidsplasser, samtidig som de gjør få refleksjoner om hvilken risiko en løper ved å gå bort fra vedtatte planer.

I reguleringssaken om Sodevika har alle hatt anledning til å komme til våre gruppemøter for å legge fram sine synspunkt, og vi har hatt besøk av ulike parter, akkurat slik vi har hatt det i andre saker. Lindesnes Arbeiderparti har også vært aktive og tydelige i den offentlige debatten, på vårt syn og hvorfor det er vårt syn. Enten det har vært i avisinnlegg, i debattforum på lokalavisens Facebook side eller på La Sodevika Leve sin Facebook-side.

Vi må kommentere det med forutsigbarhet. Det bekymrer oss hvor lett enkelte partier kan snakke om at de vil legge til rette for arbeidsplasser, samtidig som de gjør få refleksjoner om hvilken risiko en løper ved å gå bort fra vedtatte planer. For Lindesnes Arbeiderparti har Sodevika-saken ikke handlet om hva området skal brukes til, men om hvordan området skulle utformes. Avklaringen på hva området skal brukes til ble tatt i 2012, og igjen vedtatt i kommuneplanens arealdel i 2019. Vi som kommunestyre øker helt klart den politiske risikoen for aktører som vil etablere seg her hos oss, dersom vi går bort fra vedtatt bruk av områder mindre enn fire år etter at vedtak er fattet. Noe som igjen øker sjansen for at vi går glipp av etableringer.

Noen av partiene som ikke vil regulere Sodevika i henhold til vedtatt områderegulering, har vært klare på at de har ikke mer natur å gi nå. At nå er det stopp. Hva betyr det for utviklingen av vårt viktige næringsområde ved Mandalskrysset? Skal det også stemmes mot? Eller hva med bygging av ny fylkesvei til Spangereid? Risikerer bedrifter og befolkning på Spangereid at prosjektet skal avsluttes fra kommunens side dersom partiene som ikke har mer natur å gi havner i posisjon? Eller er det slik at en har mer natur å gi, men at det er mer selektivt hvor en kan gi?

For Lindesnes Arbeiderparti er det helt klart: Vi vil utvikle næringsområdene, jobbe for å realisere ny FV 460 og vi skal være en forutsigbar medspiller for næringslivet. Ikke bare i ord, men også i handling. For det er to typer arbeidsplasser vi må få flere av lokalt. Vi trenger flere fagarbeiderarbeidsplasser, som kan ta imot fagarbeider fra videregående eller kan ta inn folk som har grunnskolen som høyeste utdanningsnivå. Samlet gjelder dette 7 av 10 av våre innbyggere over 16 år.

Og vi trenger større bredde i arbeidsmarkedet for folk med høyskole eller universitetsutdannelse. I Lindesnes gjelder dette 3 av 10 arbeidstakere. Landsgjennomsnittet er på 36,9 prosent.

Poenget vårt til slutt: Ingenting av dette kommer av seg selv. Det må jobbes målrettet og strukturert med dette over tid, vi må være tydelig på at dette prioriteres i alle ledd og vi må være forutsigbare og tillitsskapende. Det er faktisk noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre økt tilflytting, gode tjenester, at flere kan få oppleve deltakelse i arbeidslivet, at vi får færre i utenforskap og klarer å jevne ut sosiale forskjeller. Først da vil vi også klare å redusere de kommunale kostnadene for innbyggerne våre. Det må vi være ærlige på.

Even Tronstad Sagebakken, ordførerkandidat Lindesnes Arbeiderparti Ina Birkeland, varaordførerkandidat Lindesnes Arbeiderparti Jan Øyvind Åvik, 3.-kandidat og partileder for Lindesnes Arbeiderparti.