Uriktige påstander om ulovlig kjøring på Omlandsneset

Etter å ha lest oppslag i avisen 17.6.2020 som feilaktig fremstiller forholdene på Omlandsneset ser jeg meg som grunneier av gnr 31/1 som omkranser boligfeltet, nødt til å kommentere dette. Jøran Flakk kommer med en rekke feilaktige påstander på vegne av velforeningen.

På Omlandsneset har det vært hytter siden 1930-tallet, de fleste er fra 1950-tallet. Flere av disse har gamle veiretter etablert før reguleringsplan av 1999.

Som nye grunneiere i 2008 registrerte vi tidlig at det var uønsket trafikk inn i
området av beboere, taxi, bobiler og andre uberettigede. Undertegnede satte opp kjetting og lås slik at kjøringen ble regulert til hytteeiendommer med kjørerett, hvorav to også er grunneiere til området det kjøres på. Velforeningen påstår at de satte opp kjettingen. Velforeningens påstand er feil.

Som grunneiere anså vi at den mest hensiktsmessige tilgang til hyttene ville være via den eksisterende trase, opparbeidet ved bygging av sjøbodene.
Vi var uenige i og beklager det offentlige vedtaket som forbød dette. Vi har
imidlertid rettet oss nøyaktig etter dette vedtaket og tilbakeført trase til sti ifølge reguleringsplan fra 1999. Velforeningen protesterte på at tilbakeføring var fullført, noe de ikke fikk medhold i fra Mandal kommune da dette ville omfattet veitrasé for gamle rettigheter. Hverken vi eller Eikså har benyttet tilbakeført trase som påstått av velforeningen. Velforeningens påstand er feil.

Undertegnede søkte Mandal kommune og fikk innvilget anleggsvei for lastebil via den tilbakeførte trase til hyttebygging. Noen medlemmer i velforeningen protesterte på anleggsveien, men fikk ikke medhold. I den forbindelse ble selvsagt steinblokkene som avbildet i reportasjen satt til side. Dette har velforeningen full kunnskap om. Velforeningens påstand er feil.

Velforeningen påstår at det var de som utplasserte steinen i veien som er avbildet i reportasjen. Men det var undertegnede og hyttenabo som utplasserte steinen for å ivareta vedtak om forbud av kjøring. Velforeningens påstand er feil.

I prosessen med tilbakeføring av trase pekte Mandal kommune på alternativ
kjørevei til hyttene; en eksisterende etablert vei, også kalt postveien. Det var en gammel vei som gikk rundt Neset. Dette fremgår også av gamle dokumenter, blant annet kart fra 1968 og fotos. Grunneiere og rettighetshavere har etter vedtaket benyttet denne veien. Grunneierne har ikke anlagt noen ny vei. Velforeningens påstand er feil.

Vi har vedlikeholdt denne veien og meldt vedlikehold til Mandal kommune. Velforeningen anfører at det er trafikkfarlig med kjøring til hyttene. Kjøring skjer tross alt i gangfart og med svært lav frekvens til 5 hytter. Er det risikofritt for hyttefolks barn å ferdes fra parkeringsplassen gjennom boligfeltet hvor hastighet og frekvens av kjøring er mye høyere? Bør man vurdere å gjøre hele Omlandsneset inklusiv boligfeltet bilfritt for å ivareta barns sikkerhet?
Velforeningen har tidligere ikke vist interesse for dialog med grunneiere for å finne de beste løsninger på sikkerheten som velforeningen måtte anse som problemfylt. Velforeningens utspill anses som oppkonstruert problem.

Beklageligvis har vi registrert medlemmer av velforeningen har stengt postveien med steiner, noe vi absolutt ikke aksepterer og har meldt til Mandal Kommune. Som grunneiere ser vi et ansvar for å ivareta tilgang for nødetater, også for hyttefolk, et behov undertegnede selv fikk erfare sommeren 2019 da undertegnede pga akutt sykdom ble hentet på hytta og kjørt med blålys til Kristiansand for operasjon.

Grunneierne er opptatt av universell utforming og at hyttefolk også skal kunne
benytte og ha tilgang til hyttene uansett alder og funksjonsevne.

Privatrettslig har undertegnede tatt ut stevning mot 3 beboere for urettmessig å ha tatt i bruk undertegnedes eiendom til tomteutvidelse til hager og fyllinger. Flere beboere har uten lov tatt i bruk vår eiendom til atkomst til sine eiendommer. Er dette en medvirkende, underliggende forklaring til den aggressive holdning til kjøring og uroen på Omlandsneset?

Vi synes det er beklagelig at Jøran Flakk undergraver velforeningens troverdighet ved å komme med slike feilaktige påstander og vanskeliggjør fremtidig samarbeid med grunneier.

Vidar Øksnevad, hytteeier og grunneier av gnr 31/1 med 24/35-deler.

Les hele saken med abonnement