Vindturbiner i Indre Agder

I 2018 ble alle landets kommuner inviterte av NVE til å komme med innspill til vindkraft på land.

HVA SVARTE DERE ORDFØRERE I AUDNEDAL, EVJE og HORNNES, LYNGDAL, HÆGEBOSTAD og ÅSERAL TIL DENNE OPPFORDRINGEN?

Ordfører i Åseral oppfordret folket i sin oppsummeringstale med å ta kontakt dersom folk satt igjen med ubesvarte spørsmål etter folkemøtet 25.03 på Evje. Ut fra denne velvillige oppfordringa stiller jeg derfor han og de andre berørte ordførere i regionen følgende spørsmål:

Hvordan var ordlyden i innspillet fra din kommune til NVE?

Dersom du er usikker på hva jeg sikter til skal jeg friske opp i hukommelsen med følgende opplysning:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sendte ut et brev datert 08.06.2018 til alle kommuner i Norge med denne overskriften: «Nasjonal ramme for vindkraft på land – Innspill om viktige regionale interesser».

I et utdrag av brevet heter det: «NVE jobber for tiden med å utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Nå inviterer vi kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter til å gi sine innspill om viktige regionale interesser.

Vi er ute etter faglig informasjon av overordnet karakter. Dette kan for eksempel være informasjonsmøte om friluftslivsområder med regional verdi eller om regional bestandsutvikling for viktige arter. I denne runden er det ikke relevant med detaljerte opplysninger om for eksempel hekkelokaliteter for fugl eller pågående arbeid med reguleringsplaner.

Denne innspillsrunden er først og fremst en forsikring om at vi fanger opp tilstrekkelig informasjon for gjennomføring av arealanalysene.

Fristen for innspill er den 20. september 2018.»

Personlig antar jeg at dette må ha vært et enkelt svar, men likevel et omfattende innspillsbrev for noen av kommunene.

Bare ut fra «friluftslivsområder med regional verdi» er vi jo midt i smørøyet for en stor del av befolkninga på Sørlandet. Men alt vedrørende fritid, turisme og reiseliv etc. sitter vel administrasjonen inne med og dette er vel selvfølgelig ivaretatt av kommunene?

Tenker også på arbeidet som er gjort med å bygge opp en kommunes identitet. Merkevarebygging og rein uberørt norsk natur, koster tid og penger å skape og å beholde. Hva betyr ikke et symbol i et kommunevåpen og den kampen vi er villig til å kjempe for å få det rette motivet?

Blir det den samme opplevelsen for turistene å kjøre opp til Åseral eller opp Setesdalen for så å se rekker med vindturbiner på toppene langs veien? Men dette er vel også tenkt på i innspillet dere har sendt inn.

Det vektlegges åpenhet i disse nå urolige vindplantider. La folket nå få se hva kommunens folkevalgte har sendt NVE som innspill i 2018?

Steinar Fuglestveit

Les hele saken med abonnement