Debattinnlegg

Ikke betales det skatt. Inngått avtale gir superrabatt til tomtekjøper. Kai og tomter disponeres ikke av selskapet, men leies ut til entreprenør. Tidligere i vår ga styreleder og daglig leder i Strømsvika Holding AS delvis svar på Jan Terje Nielsen sine påstander, men de fortalte langt fra alt. Basert på årsregnskap 2021, kartverket og opplysninger fra selskapet via krav i offentlighetsloven (med div overstrykninger) er noe av det vi finner:

Strømsvika Holding og datterselskap: Selskapet eies 85,7 prosent av Lindesnes kommune og 14,3 prosent av Lyngdal kommune.

Virksomheten er foreløpig følgende: Heleide Tømmerkaia AS har leieinntekter på rundt en million kroner som dekker selskapets forpliktelser.

Datterselskapet, Mandal Havn Strømsvika AS, (MHS AS ) eier kaia og bakenforliggende arealer i Strømsvika samt næringstomten utleid til asfaltverket. Kaiområdet er delvis klargjort og rest skal på sikt flatsprenges. MHS AS har fått tilført 26 millioner i kapital og lån fra kommunene.

Vil de også denne gang ikke ha innspill og herunder mene at selskapet er solid rustet?

Asfaltverket Velde Produksjon AS leier tomten av MHS AS til markedspris med opsjonsavtale til kjøp av tomten innen 1. desember 2025 inngått i desember 2020. Kjøpspris i år 2025 er satt til kr 435 per kvadratmeter. Sammenliknet selger TT sine tomteområder for rundt 1300 kroner per kvadratmeter. En «rabatt» på rundt 865 kroner per kvadratmeter gir tapt gevinst for MHS AS på mellom 17.300.000 og 26.000.000 kroner avhengig av areal som selges.

Årsak til avtalen er ukjent. Avtalen er signert 21.10.2020 av nåværende styreleder og tidligere daglig leder.

Mulig tap på cirka 16 millioner kroner omtales av styret, daglig leder og selskapets revisor i regnskapsavleggelsene de siste år.

I formannskapsmøtet i juni 2022 ble regnskap og rapporter godkjent med protokoll: «Ingen innspill». Årsak til så knapp kommentar på en så alvorlig situasjon er ukjent.

Kaiområde og 40.000 kvadratmeter tomt disponeres av TT anlegg AS for pukkverk og steineksport. Avtalen ble inngått i 2015 og løper til 1. januar 2027. MHS AS har investert cirka 15 millioner kroner. Markedsverdi på tomten i dag er minimum 60 millioner kroner. TT betaler årlig leie rundt en million kroner.

Avtalen kan fornyes på årsbasis etter år 2027 forutsatt eksport av mer enn 400.000 tonn stein de siste tre år i snitt.

Kortreist stein med lav transportkostnad ligger klar i området Jåbekk Syd. Ved eventuelt godkjent regulering av området vil stein være tilgjengelig. Årlig eksportvolum regulerer antall år produksjon.

TT har cirka 230.000 kvadratmeter ledig areal i eksisterende regulerte områder på Doneheia og Kvitmyrveien. For å visualisere det hele vil en utbygging av Jåbekk Syd øke arealet slik at det totalt gir plass til å etablere minst 150 virksomheter på størrelse med Byggmax eller Mandal Bil AS sin størrelse.

Av regnskapene fremkommer det at konsernet Strømsvika Holding AS ikke betaler skatt. Det blir ikke skatt de kommende år grunnet skattemessig underskudd. Selskapene betaler ikke eiendomsskatt da de ikke er verk og bruk (bygninger). Det er heller ingen ansatte i selskapene.

Opsjonsavtale på salg av tomt vil medføre stort tap for selskapet i år 2025. Leieinntekt av kai og bakenforliggende arealer dekker knapt rentekostnader og øvrige driftskostnader.

I juni 2023 møtes formannskapet igjen som generalforsamling i Strømsvika Holding AS. Vil de også denne gang ikke ha innspill og herunder mene at selskapet er solid rustet med en ledelse som kan ivareta Lindesnes kommune sitt eierskap i Strømsvika til beste for fellesskapets interesser i en krevende periode? Mer kaiplass er vanskelig å oppdrive i kommunen.

Som innledet baserer opplysningene seg på åpne kilder. Eventuelle feil i denne informasjon må gjerne bli korrigert av dem som har detaljkunnskap.

Thor Ståle Hansen