Debattinnlegg

Frp besøkte Agderpolitiet i forrige uke for å lære mer om utviklingen av kriminalitet i fylket.

Flere steder opplever dessverre en kriminalitetsbølge, hvor noen aktører skaper store utfordringer og mye frykt i småsamfunn.

Samtidig står politiet maktesløs tilbake, ofte uten å vite at kriminelle unge aktører har blitt plassert til Agder. Taushetsplikten mellom de forskjellige etatene og organisasjonene gjør at informasjon ikke deles, kommuner forberedes ikke og politiet vet som oftest ikke at ny barnevernsungdom, som for enkelte gjerne har hatt hyppig befatning med politiet på hjemstedet, plutselig dukker opp i Agder på institusjonsplass. Dette skaper store utfordringer for små samfunn, samt gjør muligheten for å få ungdommen som er i barnevernets ivaretakelse bort fra den negative utviklingen, og tilbake som en bidragende samfunnsborger, vesentlig mindre.

Utviklingen er uakseptabel for både lokalsamfunn, ordensmaktene og ungdommene det gjelder selv.

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen sammen med lokale ordførerkandidater Ingrid Williamsen, Unni Nilsen Husøy og Alf Erik Andersen inviterte derfor seg selv til Agders politimester for en gjennomgang av status forrige uke, med fokus på utviklingen den siste tiden, og innspill på hva som kan og må gjøres for å snu den negative trenden med vold, ran, kriminalitet, og mer.

I møtet fikk Frps representanter vite at lovbryterne blir stadig yngre, med størst vekst hos de under 18, hvorav også flere under 15 år, skaper store utfordringer for ordensmaktene.

Ikke siden barnevernsbandene herjet på Sørlandet for 10 år siden har antall hendelser og alvorlighetsgraden vært så høy. Lokale ungdommer blir også dratt med i den negative utviklingen, med et hardere ungdomsmiljø og negative følgeeffekter som konsekvenser.

Agder er i dag på bunn på altfor mange levekårsparametre, og dessverre også på topp på kriminalitet målt mot folketall, kun slått av Oslo. Allikevel har man lagt til rette for en voldsom stor overrepresentasjon av institusjonsplasser i Agder. Det blir derfor så feil når byråkrater i Oslo tankeløst sender utallige utfordrende ungdom til Sørlandet, uten at kommunen engang blir konsultert eller informert, noe som gjør at steder som Farsund og Lyngdal opplever voldsbølger og store utfordringer lokalt i dag.

Ikke siden barnevernsbandene herjet på Sørlandet for 10 år siden har antall hendelser og alvorlighetsgraden vært så høy.

Vi ser en eskalerende negativ utvikling over hele fylket, hvor statistikken til politiet viste også negativ utvikling flere steder. I tillegg er fryktkapitalen hos flere av de som begår kriminalitet stor, noe som gjør at mange saker ikke meldes til politiet, grunnet frykt. Mørketallene kan dermed være større.

Vi kan ikke ha det slik at hele samfunn lammes og lokale ungdommer går i frykt, mens politiet står maktesløs tilbake grunnet manglende hjemler, manglende tiltaksmuligheter, manglende ressurser og manglende kommunikasjon mellom etater.

Frp mener taushetsplikten mellom etatene og organisasjonene må endres og informasjonsflyt opprettes, slik at lokale samfunn rustes bedre til å ta imot og bistå disse ungdommene. Politiet må få mer ressurser til å drive forebyggende arbeid, og gis utvidede hjemler til å iverksette tiltak. Antall institusjonsplasser i Agder må reduseres betraktelig. Dette har også regjeringen endelig innsett og gitt beskjed om til Bufetat, ifølge et skriftlig svar til stortingsrepresentant Marius Nilsen. For de man ikke klarer å bistå, så må terskelen for å bruke ungdomsstraff og ungdomsfengsel reduseres for kriminalitet og vold, og samfunnet og uskyldige trygges. Spesielt for de med gjentakende kriminell aktivitet.

Det kan ikke få fortsette være mulig å få spre frykt og begå kriminalitet og vold uten at det reageres mot gjengangere. Dette skaper frykt, skaper ofre som får livskvaliteten redusert og er ødeleggende for lokalsamfunn.

Politikere på alle nivåer må jobbe sammen her for å få til endringer som ivaretar både lokalsamfunn, lovlydige og som gjør det lettere å ta tak i de som har begynt på en kriminell løpebane. Dette vil alle Frps representanter jobbe for, både i kommunen, på fylket og på Stortinget! Vi håper flere partier også følger etter, for politikken som føres på dette feltet i dag, virker ikke!

Marius Arion Nilsen – Stortingsrepresentant

Alf Erik Andersen – Lindesnes Frp

Unni Nilsen Husøy – Lyngdal Frp

Ingrid Williamsen – Farsund Frp