Kontor-og varehandel i Marnarkrysset

Det planlegges en stor utbygging i Marnarkrysset. Miljøpartiet De Grønne har ikke hatt mulighet til å uttale oss om denne utbyggingen politisk da vi ikke har representant i utvalget Drift og forvaltning. 11. juli var fristen for å sende merknader til planen. Lindesnes MDG sendte da inn tydelige merknader mot.

Vi stiller oss negative til planen og mener den er i strid med flere politiske områder av høy betydning. Som det står i førstegangsbehandlingens konklusjon: «Planforslaget er hovedsakelig i samsvar med kommuneplanen.» Det er ikke godt nok. Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument, og den planlagte utbyggingen i Marnarkrysset er ikke er tilstrekkelig i samsvar med denne.

MDG mener et handels- og kontorbygg lokalisert i Marnarkrysset vil føre til en byutvikling som baserer seg på økt bilbasert trafikk. Privatbiltransport står for en betydelig andel av kommunens klimagassutslipp som kommunestyret har vedtatt at skal reduseres med minst 60 prosent innen 2030 (Kommuneplanen). Ved å anlegge et handlesenter av dette kaliberet i utkanten av byen, inviteres det til en fortsatt bruk av privatbil som transportmetode, særlig med tanke på hvilke foretak som planlegges i dette nye senteret.

Lindesnes kommune bør tilstrebe et godt samarbeid med Mandal Handel og Service forening. Vi bør lytte til deres bekymringer rundt varehandelsanalyser og sentrumsutvikling. De peker på at senteret i Marnarkrysset ikke vil tilføre noe nytt, bare flytte på det eksisterende. 

MDG ønsker å ha et levende sentrum hvor gågata er den sentrale biten. Ulike deler av Mandal sentrum har sine formål fordi de må stå i balanse overfor hverandre for å sikre en naturlig konkurransesituasjon. Et kjøpesenterlignende storskalaprosjekt som dette vil forstyrre intensjonen bak plasseringer av andre type næringer. Vi mener Skinsnes, Saltverket og andre eksisterende industriområder må huse næringene som er tiltenkt i Marnarkrysset, og ser ikke nytten av å etablere et nytt kontor-og handelssenter her.

Det at rådmannen og de fleste politiske partiene nå gir grønt lys for dagligvarer i Marnarkrysset vil medføre en sterk svekkelse av eksisterende handel i både Øvrebyen og sentrum, samt fra de dagligvarebutikker som ennå er igjen i boligområdene og opp Mandalen. Mer dagligvarebutikker i denne størrelsen vil ikke bety flere ansatte eller økt omsetning av dagligvarer i sum, kun være en forflytning fra allerede etablerte butikker.

I kommuneplanen har kommunestyret vedtatt at jordbruksområder skal bevares. Vi ser at jordbruksarealer her planlegges å bygges ned til fordel for parkering og næringsbygg. Det er stikk i strid med dette nylig vedtatte punktet hvor vi verner om jordbruksområder på en skal-måte. MDG er svært opptatt av å verne om dyrkbar mark. Senterpartiets to representanter skal under saksbehandlingen ha uttalt (samtidig som de stemte for utbyggingen): Den beste matjorden i Mandal forsvinner.

Vi registrerer at vår kommune er en av landets mest slepphendte i forvaltning av 100-metersloven. Området i og rundt selve Marnarkrysset er i dag ubebygd med trær og annen vegetasjon ned mot elva i tillegg til jordbrukslandskap og veianlegg. Å endre dette med bebyggelse vil bli en stor endring av inntrykket av landskapet i 100-metersbeltet og i tillegg være unødvendig med tanke på at det finnes egnede lokaliteter til den planlagte næringsvirksomheten flere andre steder i kommunen.

Det står i planen at ”….kantsone mot elva blir etablert med grønn kantsone dersom det er mulig. ” Kommunen har ikke hjemmel til å dispensere fra kantsone mot vassdrag, den retten ligger hos Fylkesmannen. Det vil si at kantsone skal etableres. Langs bredden av vassdrag skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. MDG mener at det planlagte bygget ikke er i nødvendig sammenheng med vassdraget, og heller ikke trenger tilgang til vassdraget. Derfor må denne regelen gjelde, og et vegetasjonsbelte som oppfyller lovens formål, herunder sikre tilholdssted for dyr og planter, være på plass.

Kommunestyret har også vedtatt å bruke bare trygge områder til bygging. (Kommuneplanen) Det er for eksempel i forhold til flom eller havstigning. I følge kartverket.no vil en stor del av det planlagte området ligge under vann i 2090 ved 200-års flom. NVEs rapport fra 2018 viser også at en 10-års- og 20-årsflom vil ha konsekvenser i planområdet. En annen viktig faktor er at elvebreddene, med de nærliggende jordene, er viktige for å ta unna overvann. Dersom vi bygger og asfalterer dette igjen, vil det kunne få konsekvenser videre nedover elva, i boligområdene på Skinsnes, Malmø, i Øvrebyen og sentrum. 

MDG mener at den planlagte utbyggingen i Marnarkrysset må skrinlegges. Den er ikke i tråd med kommuneplanen, MHSF er skeptiske til deler av planen og utbyggingen vil forringe bokvaliteten til mange beboere på Ime som i dag har visuell tilgang til strandsonen ved utsikt til elveleiet.

May Lis Furenes og Elisabeth Lindland

Lindesnes MDG

Les hele saken med abonnement