Tanker rundt det lille mennesket i Mandal, i lys av Sodevika og Orelunden.

Undertegnede fulgte med interesse kommunestyremøte torsdag 08.02.2024 via Lindesnes avis oppdateringer.

Og det er jo med en viss skuffelse man kunne trekke den slutning at Oddbjørn Håland (K) gikk mot sine valgløfter, og ikke stemte mot utbygging. Jeg håper virkelig at hans velgere har dette godt i minne ved neste valg.

Da har jeg mer respekt for de politikerne som tross alt står for det de sier, både på den ene og andre siden. Selv om jeg personlig har mer sans for folkene på neisiden, naturlig nok.

Og litt skryt går til INP ved Geir Pedersens innlegg, der han klart ga uttrykk for at INP helst ville sett et reelt og levende demokrati i form av bindende folkeavstemning både med henhold til Sodevika og nytt helsehus. En hørte ikke mye snakk om slikt fra FRPs side, som jo har folkeavstemninger inne som et viktig punkt i sitt partiprogram.

Bare til etterretning.

Nå er det vel engang slik da, at med et redusert vedtak så må vel utbygger pålegges å utføre nye målinger med henhold til støy-, støv- og andre problemstillinger sett i lys av at beboere på Homsvika, som jo bor i umiddelbar nærhet, skal ha et forsvarlig og verdig dagligliv?

Jeg regner det jo for naturlig at nye krav til utbygger vil bli kraftig skjerpet, om altså et endret vedtak vil bli godkjent av statsforvalter i løpet av lovlighetskontroll som Elisabeth Lindland varslet ville komme.

Nok om det.

Nå er jeg engang en person som er opptatt av det enkelte menneskets møte med det offentlige.

Og jeg må i den anledning komme med en del betenkeligheter jeg sitter igjen med etter kommunestyremøtet. Det ble, med hederlige unntak, mye snakk om arbeidsplasser, det grønne skiftet og kommunen i sin helhet.

Desto mindre plass ble viet til alle skjebnene til dem som er direkte berørt her. Spesielt fra posisjonens side.

Dette er jo, med all respekt, en del av de samme velgerne som har valgt dere politikere til å fremme velgernes ønsker og behov. Å bli valgt gjør dere ikke til herskere over byen. Tvert imot så er det offentliges oppgave å være folkets tjenere, som på best mulig vis søker å tjene folket. Dette innebærer ikke å kjøre over det samme folket med bulldoser der dette passer dere. Som i tilfellet her, beboerne i Homsvika og Sodevika.

Spesielt ikke ettersom det ikke fins mer detaljerte planer for hva som skjer etter at hele greia er sprengt ned. Da hjelper det også lite å tro, som jo Jan Øyvind Åvik (Ap) liker å gjøre i Hausvikas tilfelle, eller som den godeste Oddbjørn Håland liker å gjøre hele tida. Selv om han kan hende ikke alltid etterlever troen sin i praksis da, jevnfør å føre velgere bak lyset.

Og når jeg først er i gang med det enkelte menneskets rettigheter vil jeg i min avslutning peke på beboerne på Orelunden bygg A, der Sonja Victoria Revheim i leserinnlegg kom med velbegrunnede bekymringer i forhold til egen og andres fremtid.

I spørsmål til ordfører og rådmann pekte jeg i den anledning på FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Og jeg vil jo gjerne ha et svar på et spørsmål som ble stilt. Hva akter kommunen å foreta seg i denne saken, og aner Lindesnes kommune i det hele tatt hva denne konvensjonen er og innebærer?

Et annet punkt her er kommunens manglende inkludering av disse beboerne. Noe som forresten må være et klart brudd på brukernes brukermedvirkning og medbestemmelsesrett, jevnfør lov om pasient- og brukerrettigheter tredje kapitel. Jeg regner i det minste med at dere kjenner til norske lover, selv om det ikke alltid virker som om dere forholder dere til dem på rettmessig vis.

Så et klart svar fra ordfører og rådmann her hadde vært ønskelig.

Audun Steen