Klima- og miljøminister Barth Eide lovet oss det i slutten av desember 2022 etter at han hadde underskrevet Naturavtalen for Norge i Montreal: «Nå er det naturens tur og vi skal følge opp hjemme». Barth Eide lovet oss deretter en plan for oppfølging av avtalen, spesielt rettet mot kommunene. Den er ikke kommet og så fikk departementet sist høst ny minister, Andreas Bjelland Eriksen. I «politisk kvarter» 8. januar i år uttalte han som en kommentar til NRKs reportasje «Norge i rødt, hvitt og grått»: «Vi må få til en annen samfunnsutvikling». Dette rettet seg først og fremst mot det omfattende naturtapet som NRK har avdekket landet over og som med stor sannsynlighet vil fortsette med mindre ministerens uttalelse blir nedfelt i forpliktende politikk.

Men kommunene er nærmest til å begynne den samfunnsendringen «naturministeren» vår uttalte nødvendigheten av fordi arealforvaltning er kommunenes ansvar etter plan og bygningsloven. Nærmest daglig fattes det vedtak i landets kommuner med ødeleggende konsekvenser for natur og artsmangfold med bakgrunn i arealplaner og dispensasjoner. Både Grunnloven paragraf 112 og naturmangfoldloven paragraf 1 pålegger oss et ansvar for å forvalte naturen slik at våre etterkommere skal ha tilnærmet like gode muligheter til å nyttiggjøre og glede seg over naturen som det vi har anledning til i dag. Skal det være mulig, må vi pålegge oss omfattende restriksjoner for å bygge ned ny natur.

Naturvernforbundet vil derfor foreslå noen tiltak som vi håper kommunepolitikerne i Agder vil lytte til og følge opp:

  • «Planvask» – å oppheve eller miljørevidere planer som åpner for ødeleggende naturbruk

  • Nedfelle et forpliktende mål om å redusere / stoppe naturforbruket til eksempel ved innføring av arealnøytralitet i politikken – i kommunenes planverk og gjenbruk / bedre utnyttelse av regulerte områder fremfor å ta hull på intakt natur.

  • Gjøre vedtak om et klart nei til landbaserte vindkraftanlegg slik flere kommuner i Agder allerede har gjort

  • Opprette en kontaktperson i kommunen (naturombud) som alle kan kontakte for miljøspørsmål

  • Opprette et ad-hocutvalg i kommunene slik det ble gjort etter det statlige prosjektet «Lokal Agenda 21» sammensatt av representanter fra lokalt næringsliv, organisasjoner og politikere med mandat om innflytelse i kommunens miljøpolitikk.

  • Avslutningsvis vil vi også oppfordre kommunene til å søke Miljødirektoratet om midler til å ivareta naturmangfold. Frist for slike søknader er alt 11.02., men vi tro det vil være mulig for kommunene å få forlenget denne fristen.

Peder Johan Pedersen, fylkesleder Naturvernforbundet

Marie Kvalheim Nilsen, fylkessekretær Naturvernforbundet

Skal det være mulig, må vi pålegge oss omfattende restriksjoner for å bygge ned ny natur.