Ved sprenging til dypvannskai vil gyteområdene bli ødelagt.

Jeg håper hver og en av dere har tenkt igjennom de forskjellige konsekvensene dere står til ansvar for. Hvilket ettermæle vil dere ha når dere går inn for et så stort, ødeleggende naturinngrep? På Miljødirektoratets kart over Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde går grensen fra Ryvingen til Stusøy og videre østover til Hovden. I området Hovden-Skjernøysund-Nordfjorden er gyteområde for kysttorsk. Ved sprenging til dypvannskai vil gyteområdene bli ødelagt.

Det er godt dokumentert med undervannskamera hvordan havbunnen i Strømsvika er blitt ødelagt på grunn av arbeidet med sprenging og knusing av stein. Hvor store konsekvensene i områdene både mot Nordfjorden og mot Mandal vil bli, kan vi bare frykte for. Landskapet som vi kjenner det vil bli forvandlet til en steinørken. Hva vil turistene si til denne galskapen? Alle som slenger ut fiskesnøret i området må konstatere at sjøen er tom for fisk.

Hva hjelper det at statsforvalteren ber fiskere begrense fiske etter torsk når gyteplassene er ødelagt? Jeg minner om miljødirektoratets forskrift for landskapsvern. Området er vernet ved kongelig resolusjon av 29. april 2005 med hjemmel i naturvernloven. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.

Politikere: Det er ingen skam å snu!

Jorunn Kige