Et av regjeringens største prestisjeprosjekt er å redusere antallet kommuner betraktelig.

Lokalt har det frem til nå vært en prosess igang som går ut på å slå sammen 4 kommuner i regionen omtalt som "Nye Lindesnes".

Det har vært en prosess som har vært forankret i en styringsgruppe bestående av politikkere fra de største parti i by og kommunestyrene.

Supplert med tillitsvalgt representant og rådmann fra de enkelte kommuner.

Prosjektgruppen har bestått av rådmennene med rådmann Hans S. Stusvik fra Marnardal kommune som prosjektleder.

Prosessen på landsplan har tydelig båret preg av å ville detaljstyre prosessen fra sentralt hold.

Kommunalminister Jan Tore Sanner forsøker seg derfor med både pisk og gulerot.

Lokaldemokratiet trekkes frem som en av fem viktige faktorer i en felles kommunedelplan.

Gjeldende for Audnedal, Mandal, Lindesnes og Marnardal i perioden 2015-2027. Eller for å sitere direkte fra nevnte dokument: "Til sammen 94 representanter i by og kommunestyre skal bli til et kommunestyre med langt ferre medlemmer.

Lokaldemokratiet skal sikres gode kår og status i den nye kommunen ved at flere får anledning til å bli heltidsbetalte politikkere"

Regjeringen har en tidsplan for å gjennomføre reformen så alt kan være på plass innen lokalvalget til høsten.

Dessverre tyder det meste på at konsekvensene det legges opp til vil bety ytterligere avstand mellom de folkevalgte og velgerne.

Torgrim Olsen

Miljøpartiet De Grønne Mandal