Vi i INP vil styrke Lindesnes kommune med klargjorte og regulerte tomter for fremtidige næringsaktører. Med INP så skal det sikres at man ikke går tom for svært viktig næringsaktivitet og framtidige skatteinntekter for kommunen. Vi må derfor påse at kommunen ikke taper konkurransen om næringsaktører, som nye og allerede etablerte næringsdrivende ikke velger bort Lindesnes på grunn av mangel på dette. Vi kan ikke leve med at for eksempel JDD Utstyr AS valgte bort nettopp dette så sent som i desember 2023. Næringsaktører, og da spesielt lokale, må få lagt til rette for fortsatt drift i vår kommune.

Vårt anliggende er å ha fokus rundt Mandalskrysset. Selv om vi også ønsker å utvikle nye regulerte næringsområder på Udland, Heddeland, Bjelland, Livoll og Hestehaven.

Mandalskrysset blir knutepunkt mot andre kommuner og fylker rundt i landet på en effektiv og lett tilgjengelig måte. Dette har hele tiden vært vår intensjon når nye E39 ble ferdigstilt, når det nye veinettet mellom Oslo og Stavanger blir fullt ut belagt, vil det gjøre Mandalskrysset meget godt egnet mellom to store byer og landsdeler. Derfor treffer også Mandalskrysset godt inn i fremtidige næringsaktørers muligheter for å nettopp etablere seg der. Derfor trengs det nå all kapasitet rundt de rekkefølgekrav og andre spørsmål for å komme mulige nye næringsaktører i møte.

Vi må slutte og sette tæring fremfor næring i denne prosessen. Når vi gikk til valg for å verne Sodevika var det i tillegg til å bevare en stadig mindre bevart kyst infrastruktur som er svært viktig for økosystemet, i tillegg til å hindre havvindindustrien fotfeste i vårt lokalsamfunn. Denne industrien er ikke bærekraftig og er i konflikt med naturen.

Ved å utnytte muligheten rundt Mandalskrysset, vil tungtransporten bli koblet opp mot de store veitraseene og det vil gi miljøgevinst i forhold til mindre støy langs det lokale veinettet. Det vil i tillegg gjøre lokale veier mindre utsatt for større vedlikeholdsarbeid og farlige forbipasseringer.

Den dominerende transportformen for næringsaktører er veitransporten, og blir derfor stadig viktig for fremtiden. Vi ønsker å redusere tidskostnader og kjørekostnadene for næringsaktørene. I tillegg til at lønnsomme samfunnsøkonomiske prosjekter realiseres raskt.

Vi ønsker et nytt industri- og handelseventyr tilrettelagt ved Mandalskrysset. Lindesnes INP ønsker å legge til rette for kommunens første kjernekraftverk på området. Det vil gi stabil dekning av energi mot fremtidige virksomheter og arbeidsplasser.

INP vil bidra med å sikre kommunen nye arbeidsplasser og en kommune i sterk vekst både økonomisk og til et mer inkluderende samfunn.

For styret i Lindesnes INP,

Geir Pedersen