Fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen. Jeg tilhører en generasjon som selv vil være med på å utforme landets eldrepolitikk. For den som har skoen på, vet hvor den trykker! Eldreomsorgen blir nok også denne gangen en av de store valgkampsakene. Den mobiliserer sterke følelser hos mange av oss selv. For eldreomsorgen er ikke som den skal være. I enkelte kommuner står den til stryk!

På samme måte som andre, må vi eldre selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Fremtidens eldre vil bli en stadig mer mangfoldig gruppe mennesker. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud. For gode helsetjenester gir oss gamle trygghet.

Regjeringen har nylig lagt fram en melding om ny eldrereform. Det er gledelig. For i 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Boligene skal tilpasses så vi kan bo lenger hjemme. Og hjemmetjenesten skal bli bedre så vi ikke trenger å flytte på sykehjem. Men det står ingen ting i meldingen om at de som av ulike grunner ønsker sykehjemsplass skal få det selv om det skal bygges flere sykehjem. Vi leser stadig om at mange er redd for at de ikke skal få den nødvendige fra kommunen når de måtte trenge det.

Likevel - eldreomsorg er noe langt mer enn sykehjemsplasser! Men de er likevel viktige, både for livs- og dødskvalitet. Mange sykehjem mangler en god omsorg og pleie av døende. Det er viktig å ha omsorg for hele mennesket! Vi har alle krav på en livskvalitet, også i vår siste livsfase. Det har de siste årene heldigvis blitt en debatt om hvilke verdier som skal prege vårt samfunn. I denne debatten bør det etter mitt syn også fokuseres på en anstendig dødskvalitet. Det eneste som er sikkert, er jo at vi alle en gang skal dø. Derfor kan det være viktig å stille spørsmål om vi er i gang å avvikle døden på 1. eller 2. klasse. Det må være like muligheter for alle, også når det gjelder døden.

På mange måter opplever jeg at vi i det siste tiåret gått fra en eldreomsorg til eldreservice. Regjeringens eldremelding viser heldigvis ikke det. Eldreomsorg handler om at fellesskapet gir oss litt tilbake av det vi har ytet til samfunnet. Det er det som f.eks. er tanken bak folketrygden. Vi har som samfunnsborgere ytt noe til samfunnet som vi i vår alderdom kan nyte godt av, ja fellesskapet yter omsorg i form av økonomi og ulike velferdsytelser når vi blir eldre. Men de er ikke den primære tanken bak eldreservice. Her er det langt på vei tale om varer eller ytelser om varer eller ytelser på en hylle som vi kan be om. Og varene, omfang og bruk er bestemt av hva vi trenger i et omsorgs perspektiv og selvsagt av de økonomiske rammer.

Selvsagt må fremtidens eldreomsorg forholde seg til nye utfordringer. Men ikke alle gamle klarer å sette seg på skolebenken får å få innføring i bruken av Internett. Denne kunnskapen er jo nødvendig for å følge med. Banken skal ha betaling hvis jeg kommer med regninger som skal betales. Det kan vi leve med, men hva skjer når bankfilialen er lagt ned?

Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! Og mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. Jeg håper virkelig at regjeringens nye eldrereform vil føre til at vi får et mer alders vennlig samfunn. For det handler om å leve! Trygghet og verdighet må prege vår eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel. Derfor blir kommunevalget på mange måter et valg om eldreomsorg!

Knut S. Bakken, pensjonist