Vindturbiner i Indre Agder

FOLKESTYRE ELLER RÅDMANNSVELDE?

På folkemøtet om vindturbiner i Eiken, 2. april, fikk vi i korte svar fra ordfører i Audnedal og ordfører i Hægebostad hørt hvem de føler seg valgt til å skulle tjene og til å stole på.

I forkant av møtet, var berørte ordførere i indre Agder oppfordret i leserinnlegg om kort å si hvordan ordlyden i kommunens innspill til NVE lød.

I tidsrommet juni og fram til 20. sept 18, ble alle landets kommuner gitt muligheten til å komme med innspill og faglig informasjon til mulige vindkraftanlegg i sin kommune. Dette var først og fremst for å fange opp tilstrekkelig informasjon for å gjennomføre arealanalysene som skulle føre til det framlagte rammeforslaget nå 1. april 19.

I en så stor og viktig sak som berører hele folket og enorme verdier, ville det vel vært naturlig at en kommune ved ordfører forsikret seg om at NVE i det minste fikk oversendt de planer og opplysninger som ble gitt av administrasjonen på folkemøtet.

At det berørte området i Audnedal ligger i et LNF-område med spredt bebyggelse og at vi har et historisk verdifullt gruveområde på Øvre Flottorp, kunne trolig vært et innspill av betydning for Audnedal.

Hytteutbygging og Eiken Rehabiliteringssenter sitt behov for ro og urørt natur, er vel også en faglig informasjon som Hægebostad burde sendt inn?

I møtet i Eiken var ordfører i Hægebostad rask til å sende ballen over til sin rådmann. Han kunne fortelle forsamlingen at Hægebostad kommune ikke hadde benyttet seg av muligheten til innspill til NVE.

Ordfører i Audnedal kommune svarte at hun som ordfører ikke hadde behandlet dette brevet politisk da det i brevet fra NVE sto å lese: -Vi er ute etter faglig informasjon av overordnet karakter.

Hun anså derfor at et innspill måtte ha kommet fra administrasjonen.

Audnedal kommune benyttet altså ikke muligheten til å komme med innspill til NVE før tidsfristen.

I Åseral hevder ordføreren at åsdølene er godt herdet og nok vil tåle mere og større naturinngrep enn i nabokommunene, så det er vel liten sannsynlighet for at den kommunen har sendt innspill til NVE.

Er dette en ansvarsfraskrivelse fra våre ordførere?

Er ordførerne klar over at de er valgt av folket for å tjene folket?

Har kommunestyrene delegert for mye makt til våre rådmenn i dag?

Ble øvrige kommunestyrepolitikere informert om denne innspillsmuligheten?

Har en rådmann forsømt sin oppgave eller opptrådt politisk med ikke å sende inn faglige innspill som kunne fått en stor betydning for NVE sine planer!

Vil også denne forsømmelsen bli avsluttet som vanlig med kun et enkelt ord fra rådmannen: Beklager!

Vil en kunne forvente at en alvorlig forsømmelse fra en ansatt på et lavere nivå også blir tatt like lett på som for en toppleder?

I denne saken vil jeg gi ordføreren i Lyngdal ros for å ha mot og evne til å gå i takt med et stort flertall av folket. I møtet oppfordret han alle kommuner i Listerregionen til å stå sammen og sende inn et enstemmig NEI til utbygging av vindparker i våre kommuner.

Men det haster! Høringsfristen er 01. aug 19.

For å spare folket for mere splid og lidelser håper jeg for all del at et slikt vedtak kan bli sendt så vi alle sammen kan nyte en god sommer.

Steinar Fuglestveit

Les hele saken med abonnement