– området tåler ikke ytterligere belastning.

Lindesnes avis hadde nylig et innslag om nye planer i Jensebukta. Skjærgården Marina (SM) har nå store vyer om å utvide havna med 100 nye båtplasser på strekningen mot Tregde samt sør for nåværende anlegg. Status i dag er at de enda ikke har ferdigstilt anlegget de fikk godkjennelse for i 2012. Følgelig har de nå hittil brukt 12 år og enda gjenstår mye arbeid. Det hele startet med snauhogst av verneverdig løvskog, og deretter er det sprengt og sprengt fjell. Til slutt også utover reguleringsgrensen. Alle som ferdes i Jensebukta, både fastboende og turister, har reagert på de store inngrepene som har rasert området. Lindesnes kommune har ikke satt noen tidsfrist for ferdigstillelse av gjeldende reguleringsplan og hevder at de ikke har noen hjemmel for å gjøre det. Følgelig kan trolig (SM) «drive» anleggsvirksomhet her i mange år enda. Det skal også bemerkes at i gjeldende reguleringsplan fra 2007 for Landøy Buøy samt deler av fastlandet, er området vestover fra dagens båthavn regulert til «friluftsområde i sjø og vassdrag». Videre forutsettes at parkeringsplassene anlegges i fjellhall. Foreslåtte plan må klart kunne defineres som «betydelig nedbygging av strandsonen».

Så langt har SM ikke forholdt seg til bestemmelsene i den reguleringsplanen de selv har utarbeidet og fått godkjent. Dersom den nye planen skulle bli godkjent vil det få store konsekvenser for mange og stor innvirkning på området. I henhold til fremlagte skisser kan det se ut om de ønsker å beslaglegge nærmere 60 prosent av sjøområdet mellom Tregdeveien og Skogsøy Buøy. Båttrafikken ville da bli vesentlig hemmet, og lokale fiskere mister gode fiskeplasser for garnsetting, ruse- og teinefiske. I tillegg planlegges det en utvidelse sørover som er utenfor dagens reguleringsgrense. Dette vil gjøre anlegget betydelig mer dominerende og skjemmende, og også her være til hinder for båttrafikken. Utvidelse av havna vil i tillegg føre til en betydelig trafikkøkning. Tregdeveien er smal og «farlig for alle», både små og store. Gang og sykkelsti til Tregde vil neppe bli realisert på mange år.

Tiltakshaver ønsker også en ytterligere utvidelse av åpningen i autovernet. Denne er nettopp utvidet til 1.5 meter for å gjøre atkomsten til gang og sykkelstien bedre. Ønsket om en enda større åpning må trolig være for at biler skal kunne kjøre over gang og sykkelstien ut til bryggene. Dette ville selvsagt resultere i enda større trafikkproblemer. Båtslippen er mye benyttet. Biler med båttilhenger står i kø på fylkesveien i påvente av tilgjengelighet. Dette skaper kaos og trafikkfarlige situasjoner.

Kort sagt – området tåler ikke ytterligere belastning. Jensebukta har i dag allerede cirka 230 båtplasser og en må spørre seg om det virkelig er behov for 100 nye. Fortsatt er det jo mange plasser ledig. En kan selvsagt undres på om hele prosjektets hensikt er å «kjøpe seg» enda mer tid slik at en kan ha mange nye år med «anleggsvirksomhet» og samtidig «slippe billig unna» alle ulovligheter som har funnet sted.

Inger Marie og Aage Larsen,

Bekymret nabo til havna