Er Sodevika ofret på grunn av økonomiske problemer i Strømsvika?

Mandal Havn Strømsvika AS (MHS) har et akutt likviditetsbehov på 40 millioner. Selskapene ser heller ikke noen mulighet til å ta opp eksternt lån for å innfri forpliktelsene. Dette har ledelsen i MHS AS, kommuneledelsen og en rekke av våre ledende politikere visst i lang tid.

Utøvelse av kommunalt eierskap er komplisert, da man jobber med og mot profesjonelle aktører som kan faget sitt og ønsker profittmaksimering. Tidligere avtaler for Strømsvika koster nå kommunenes innbyggere dyrt.

Dette er dårlig nytt for innbyggerne, men vi er dessverre ikke overrasket. Vi ba om innsyn i styreprotokoller før ferien, og ba også om et møte med daglig leder og styreleder før økonomiproblemene til MHS kom fram i lyset.

Tidligere måtte MHS skrive ned verdien av selskapet med 7,5 millioner. Ikke betales det skatt fra MHS. Inngått avtale gir superrabatt til tomtekjøper av asfalttomta. Kai og tomter disponeres ikke av selskapet, men leies ut til entreprenør som har sprengt der siden 2015.

Vi i La Sodevika Leve har i flere kronikker stilt spørsmål om økonomiske forhold i selskapet, som ble besvart med få konkrete svar fra MHS og politisk ledelse i forrige kommunestyre.

Styreleder og daglig leder i MHS uttaler i LA 17.03.23 at de har god kontroll på økonomien. Vi er ikke overbevist om det.

MHS har nå lån på cirka 23.400.000 kroner. Med ytterligere 40 millioner i kapitalbehov utgjør fremtidige lån 63 millioner, noe som ved syv prosent rente gir utgifter på 4,4 millioner per år + driftskostnader. Deler av dette hefter også Lyngdal for.

Fra 1. januar 2024 vil leieinntektene, så vidt vi forstår, være cirka 1,6 millioner, som medfører et underskudd på minst tre millioner per år fremover. Hvem skal dekke det?

I 2025 forventes det at Velde Asfalt skal innbetale kjøpesum for tomta de disponerer. Avtalen er basert på 535 kroner per kvadratmeter, som er cirka 40 prosent av normal tomtepris. Det vil gi maksimalt ni millioner i innbetalinger. Men de kan velge å ikke kjøpe tomta, så usikkerheten er stor.

Lindesnes kommune har nå låst nesten 30 millioner i MHS AS via aksjekapital og lån. Andelen i en ny kapitaltilførsel blir eventuelt over 34 millioner. Altså totalt over 64 millioner hvis vi unntar Lyngdals andel.

I en kommune med så store økonomiske utfordringer er det en urovekkende sum. Vi mener at det er minimal sjanse for at dette regnestykket ender godt.

I juni ble årsregnskapet i MHS presentert av styreleder og daglig leder og deretter godkjent av formannskapet uten at de krevende forpliktelser som lå og ventet ble presentert.

Kjære politikere i det nye kommunestyret:

Vær så snill å bruke tid til å se hvordan Strømsvika har blitt et pengesluk for kommunen istedenfor sjørettet næringsareal. Dette, sammen med Hausvik i Lyngdal, er stjerneeksempler på at Sodevika kan bli en betydelig verre skandale for Lindesnes kommune enn Strømsvika.

Vi tror at forrige kommunestyre hadde sett annerledes på behandlingen av Sodevika hvis MHS og deres politiske støttespillere hadde vært transparente og åpne om de økonomiske utfordringene og inntektspotensialet.

Miljøødeleggelsene og støv/støyplagene for innbyggerne har allerede vært betydelige i Strømsvika. Kommunen eier grunnen i Strømsvika. Det er kjent at virksomheten til TT har medført avrenning til sjø i et slikt omfang at havbunnen i Strømsvika nå er en ørken dekket av steinstøv/slam. Dette er påvist av Naturvernforbundet og dels av Statsforvalter. Som grunneier kan kommunen få ansvaret for og må ta kostnadene ved restaurering og tilbakeføring av ødelagte bunnforhold.

Strømsvika har på åtte år skipet ut 25 prosent av det som er planlagt i Sodevika. Mange tror fortsatt på at Sodevika kan bli ferdig på seks år. Samtidig har forrige kommunestyre nedstemt en rekke fornuftige rekkefølgebestemmelser, som for eksempel en tidsfrist for når Sodevika skal være ferdig for utnyttelse til sjørelatert næring. Forstå det den som kan!

Dette kan gi B&G mulighet til å holde på i uoverskuelig fremtid, hvis nå ikke planen blir forkastet av Kommunaldepartementet slik vi forventer.

Ovenstående er forhold som både Sagebakken, Pedersen og Andersen burde ha vært kjent med gjennom det siste året ut fra sine roller i lokalpolitikk, Kristiansand Havn IKS og via våre direkte varsler. Vi håper det ikke er flere skjeletter i skapet.

Den nye avtalen som ble signert i fjor sommer mellom MHS og TT Anlegg kan medføre pukkverk og steindrift fram til 2038 på store deler av Strømsvikakaia. Var det den dårlige økonomien som medfører at TT Anlegg får fortsette i Strømsvika og Sodevika måtte ofres?

Der enormt viktig at denne saken brukes for å forstå vedtaket av nedsprengning i Sodevika. Nedsprengning der vil gi betydelig verre konsekvenser for mennesker og miljø.

La oss lære av historien, og slutte å tro på luftslott.

For La Sodevika Leve

Jan Terje Nielsen, Thor Ståle Hansen, Herbjørn Pedersen, Knut Riple, Ståle Skuterud, Roar Lie, Knut Øritsland, Svein Wærenskjold og Anne Britt Skilnand.