Helse til alle

Folkehelsearbeid handler om å forebygge at mennesker blir syke eller pådrar seg skader og lidelser. Det skal opprettholde befolkningens helse og hindre at den forverres. Samtidig dreier det seg om å styrke og fremme folks helse. På den måten kan helse bli en positiv ressurs i møte med de små og store utfordringer vi alle møter i hverdagen.

I Folkehelseloven er folkehelsen definert som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning».

Forskning viser entydig at ulikhet i levekår og utdanning gir ulikhet i helse. De sosiale ulikhetene i helse er ofte en konsekvens av politiske beslutninger. Det betyr at et viktig grep for å utjevne forskjeller handler om å gjøre politiske valg som faktisk bidrar til å redusere ulikhetene fremfor å øke dem.

For Arbeiderpartiet er folkehelsearbeid fundamentet i helsepolitikken. Et helsefremmende samfunn er avgjørende for befolkningens helse.

For Lindesnes Arbeiderparti er det viktig at god folkehelse er et grunnleggende prinsipp for kommunens utvikling. Lindesnes Arbeiderparti ønsker å styrke arbeidet med å lage gode møteplasser og legge til rette for fysisk aktivitet i hele kommunen. Sikre areal til gode grøntområder, samlingsplasser, lekeplasser og friluftslivtilbud. Tilrettelegging for gåing, sykling i trygge omgivelser stimulerer til fysisk aktivitet. Godt folkehelsearbeid innebærer også at vi sikrer at frivilligheten har lokal forankring og gode vekstmuligheter.

Alle skoler og barnehager bør være helsefremmende, som tilgang på næringsrik kost og fysisk aktivitet. Lindesnes Arbeiderparti ønsker å være en pådriver i arbeidet med å sikre godt kosthold i barnehage, SFO og skole.

Vi vil jobbe for økt fysisk aktivitet i skolen. Dette vet vi er viktig, spesielt i skolen for å gi alle elever et godt utgangspunkt for læring.

Det skal være godt å leve og bo i hele Lindesnes kommune. En tilstrekkelig og variert boligbygging til folk i alle livsfaser med ulike ressurser er viktig, og vi ønsker å styrke dette arbeidet for å sikre at ulike grupper har et godt tilbud ved å sørge for en sosial boligpolitikk.

Arbeid til alle er vårt mål. Arbeid gir inntekt, frihet og mulighet til å leve det livet vi drømmer om. Det er derfor viktig at det gjøres en innsats for at flere ungdommer enn i dag står med fagbrev eller vitnemål i handa etter endt videregående skole.

Befolkningens helse er en av samfunnets aller viktigste ressurser. Å satse på folkehelse er en av de grunnleggende investeringene vi kan gjøre for at flere av oss skal få et bedre liv.

Dagmar Lia

10. kandidat for Lindesnes Arbeiderparti

Les hele saken med abonnement