Jeg takker for svaret fra ordføreren i Lindesnes og invitasjonen til en kopp kaffe for «mer utdypende svar». Poenget for meg er å få de «utdypende svarene» ut til kommunens innbyggere som nå er pålagt den svært vanskelige oppgaven å velge kommunepartner.

For om mulig å «tilrettelegge» for en informasjon om sentrale og uavklarte spørsmål valgte jeg ut 10 av de ca 20 samarbeidsprosjektene med Mandal og anmodet om negative eller positive erfaringer med disse fellesprosjektene. Hvorfor uteble svarene?

Det kom et ordrikt avisinnlegg fra ordføreren, men intet konkret svar. Men intet svar er jo også et svar.

Den viktige lokalpolitiske informasjonen omkring disse konkrete spørsmålene får ikke kommunens innbyggere forut for dette viktige veivalget og det er bekymringsfullt.

Lindesnes har hatt stor hastighet for å gjennomføre den generelle oppskriften for kommunesammenslåing. Kanskje farten har vært for høy?

Ordføreren mener Lyngdal og Lindesnes er «likeverdige hva størrelse angår, vi har felles kultur, et ønske om innovasjon og det er ja-kommuner, hvor kommune, næringsliv og frivillig sektor drar i samme retning og får veldig mye til.»

Lyngdals mål er å bli stor og større. Veksten er imponerende og bygda er nå blitt by «på godt og vondt» Er denne «Lyngdalskulturen» et fellestrekk med «Lindesneskulturen»? Hvorfor har ikke dette «kulturelle fellesskapet» resultert i et samarbeid med Lyngdal? Derimot har det utviklet seg ca 20 gode og naturlige samarbeidsprosjekter med Mandal/Mandalsregionen.

Som «svar» på dette skriver ordføreren at «intensjonen med kommunereformen er å få bort flest mulig slike selskap.» Hva i all verden menes med dette?

Vi må vel være enige om at en videreføring av etablerte fungerende samarbeidsprosjekter forenkler gjennomføringen av enhver kommunereform. Men her er også en anledning til å rydde opp i prosjekter som ikke fungerer. Derfor gjentar jeg mitt ubesvarte spørsmål fra forrige innlegg: Er det noen samarbeidsprosjekter med Mandal som ikke fungerer, er negativ for Lindesnes eller bør flyttes til Lyngdal?

Etter all forvirring, fremstillinger og uriktige påstander vi har opplevd innenfor Lindenes kommunes egne grenser om eiendomsskatten er det «modig» når kommunesammenslåing med Lyngdal begrunnes med at «Lyngdal 4 har også mulighet til å klare seg uten eiendomsskatt,»

Lindesnes har i dag nærmere 10 mill i eiendomsskatt fra verk og bruk. Iflg. lokalavisen mener ordfører Kristensen i Lyngdal at denne skatten må de vinke farvel til i Lindesnes når de kommer til oss.

Et event. Lyngdalssamarbeid starter altså med at Lindesnes kommune må redusere sine inntekter med 10 mill.

Fylkesmannen utarbeidet tidligere i år en økonomisk rapport for de utredningsgrupperingene Lindesnes kommune deltar i. På flere områder viser denne rapporten at Lindesnes kommune er best tjent med et samarbeid mot Mandal enn mot Lyngdal. Driftskostnadene i Lyngdal kommune er for høye og må ned.

Alle faglige råd mener eiendomsskatt må innføres i de aller fleste av landets kommuner. Uansett er dette en viktig kommunal beredskap. Er det da politisk klokskap å starte en kommunesammenslåing med å inngå forpliktelser om ikke å ha eiendomsskatt?

Rådmannen i Lindesnes anbefaler Nye Lindesnes. Hva er så den saklige politiske årsaken når ordføreren mener «Nye Lindesnes» må vrakes til fordel for «Lyngdal 4»?

Alv-Tore Romedal.