Debattinnlegg

Jeg viser til din henvendelse med spørsmål til kommuneledelsen datert 09.04.2022, og har følgende svar vedrørende kommunens økonomi og Robek-lista:

1. Underskudd i kommunen

Budsjett for 2021 viste et underskudd på omkring 60 millioner kroner. Regnskapet for 2021 viser et overskudd på 44,9 millioner kroner. Det er to hovedårsaker til det gode resultatet:

• Høy nasjonal skatteinngang - som Lindesnes også fikk en del av.

• Pensjonsutgifter ble vesentlig lavere enn budsjettert.

Budsjett for 2022 er vedtatt med et underskudd på 10 millioner kroner. Kommunestyret har nettopp behandlet 1. tertialrapport, der prognose for underskudd per 31.12 utgjør 103 millioner kroner. Det er flere årsaker til underskuddet, blant annet koronautgifter på 46 millioner, utsatt innsparing, fastlegesituasjonen og økte utgifter på områdene. Staten sier de vil kompensere kommunene for korona, men vi vet ikke med hvor mye før etter 1.9. Koronakompensasjonen vil forbedre resultatet for 2022. Vi har fortsatt bra med fond, og kan dekke underskuddet med det.

I budsjett fra 2023 er det lagt opp til store generelle innsparinger. Lindesnes kommune har et mål om at vi skal ha en like effektiv tjenesteproduksjon som sammenlignbare kommuner innen 2025, dette ble vedtatt i kommunestyret torsdag 16.06.2022. Per nå betyr det en omstilling på 150 millioner kroner. Arbeidet med å konkretisere tiltakene er i gang gjennom et omstillingsprosjekt som vi kaller for SIU (sammen i utvikling). Det vil bli lagt frem saker til politisk behandling etter hvert som vi har forslag til konkrete tiltak. For de store generelle innsparingene fra 2023 har vi ikke konkretisert ennå hva de vil bli.

Under behandling av strategisaken for neste års budsjett og handlingsplan, vedtok kommunestyret å be rådmannen om å holde satsen på eiendomsskatten på dagens nivå, som er 3 promille, mot 3,5 promille som ligger i gjeldende økonomiplan.

2. Faste stillinger

I 2020 hadde vi et mål om å spare 27 millioner kroner, og vi klarte å spare 13 millioner. Koronapandemien er hovedårsaken til forsinkelsen i innsparingene. I rådmannens stab og i samfunnsutvikling er det redusert flere faste stillinger.

3. Rapporttall

Det stilles spørsmål til hvor mye vi kan investere før vi havner på Robek-lista. Lindesnes kommune har vedtatt økonomiske måltall, som skal sikre at vi har en bærekraftig økonomi.

Måltallene våre er slik:

Netto driftsresultat minimum 1,75 prosent - vi har 2,0 prosent.

Netto lånegjeld maks 80 prosent - vi har 80,7 prosent (vil øke).

Frie fond minimum 5 prosent - vi har over 12 prosent.

Vedtatt handlingsplan inneholder investering i helsehus med tilhørende opptak av lån. Helsehuset bygges for å håndtere den store økningen i antall eldre, og er et viktig tiltak for å sikre en effektiv og rasjonell drift innen helse og omsorg. Vi vil ikke få til dreiningen mot tidlig innsats og forebygging dersom helsehuset ikke realiseres. Kommunen har 272 millioner kroner på fond. Dette er vår buffer i arbeidet med omstillingen.

Vedtatt handlingsplan legger opp til at vi skal klare å håndtere de planlagte låneopptakene og investeringene, men vi er avhengig av å omstille driften som omtalt over- for å få en sunn økonomi fremover.

Jeg vil oppfordre til å følge med på formannskapsmøtene, der utfyllende informasjon om økonomien gis hver andre måned. Møtene kan også følges på kommune-tv, og sees i etterkant, og en kan også gå inn her for å få tilgang til møtedokumentene.

Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune