Tilførselsvei: «Vi må bruke tid og krefter på det som er realistisk»

Det skrives mye om flertallets begrunnelse for å gå for vedtatt løsning når det gjelder tilførselsvei til Mandal. Vi vil her begrunne for vårt syn når det gjelder å stå på vedtatt regulering. For å gjøre det, vil vi først begynne med hva som er det overordnede målet til Nye Veier (fra årsrapporten 2017, s.4):

Nye Veiers overordnede mål er å oppnå høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprosjekter selskapet har fått ansvar for. Denne oppgaven ivaretas både gjennom prioriteringen av prosjekter og gjennom planleggings-, utbyggings-, samt drifts- og vedlikeholdsfasen av veiprosjektene. Raskere utbygging, lavere kostnader og utbygging av trafikksikre veier er viktige langsiktige indikatorer på om selskapet lykkes med sitt oppdrag.

Kort fortalt: Nye Veier skal bygges mest mulig vei, til lavest mulig kostnad. Det er mandatet. Penger som spares inn i et prosjekt, skal brukes til å finansiere andre prosjekt i porteføljen til Nye Veier.

Videre er det slik at oppdraget til Nye Veier er ferdig når tilførselsveien har truffet eksisterende vei. Dette er et meget viktig moment i debatten om tilførselsvei til Mandal. Helt konkret betyr det at når Nye Veier har koplet tilførselsveien til eksisterende vei, er Nye Veiers forpliktelser over. Dersom tilførselsvei blir koblet direkte på Tregdekrysset, avsluttes Nye Veiers oppdrag, og de har ingen forpliktelse til å gjøre mer.

En hver krone Nye Veier sparer på et prosjekt, skal da brukes til å raskere kunne realiserer nye prosjekter innenfor deres portefølje. En kunne gjerne ha uttrykt, som noen sterkt har ytret, ønske om at innsparte penger blir brukt til å gjøre andre tiltak i vår kommune, tiltak som ikke er knyttet til ny E39, men det er ikke realistisk. Vi må bruke tid og krefter på det som er realistisk.

Videre er det slik at dagens reguleringsplan, med rundkjøring, sikrer at Nye Veier bygger en annen vei forbi Ime skole (markert med rødt i vedlagt bilde). Nye Veier er forpliktet til å bygge både i vestlig og østlig retning av rundkjøringen, og da fjerne gjennomgangstrafikken foran Ime skole. Når det gjelder støy fra veien, som er tatt fram som et moment, er det føringer for hvor mye støy som er tillat. Det betyr at Nye Veier må gjøre de tiltak som kreves, for å oppfylle lovkravene om støy.

For oss har dette gjort valget enkelt:

Vi vil jobbe tett med Nye Veier for å sikre at vedtatt løsning optimaliseres best mulig, som blant annet se på muligheten for å flytte rundkjøringen bak Langåsen.

Even Tronstad Sagebakken, AP

Jon Gunnar Ask, H

John Kittelstad, KrF

Morten Ekeland, SV

Sigurd Bjørn Kastrud, V

Les hele saken med abonnement