Debattinnlegg

Profesjonene bærer konsekvensene ….

Solberg regjeringen la stor prestisje i å etablere nye Agder fengsel, en satsing på et «volum konsept» innen kriminalomsorgen som de mente over tid ville være kostnads besparende. Norges fengsel- og friomsorgsforbund (NFF) var skeptiske, kostnadene for driften av et slikt «superfengsel» var uavklarte.

I den påfølgende prosessen ble planleggingen og beslutningene en «kasteball» for politiske meninger. En politisk dragkamp om lokasjon endte opp med at grunntanken bak konseptet smuldret opp, og fengselets avdelinger ble spredd ut over Froland, Evje, Kristiansand og Mandal. Det var ingen faglig begrunnelse for dette.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) følger en «budsjettfordelingsmodell» for tildeling til drift av norske fengsel. Denne tar primært utgangspunkt i antall innsatte ved fengselet, (alle avdelinger sett under ett) og sikkerhetsnivået enheten er definert under. Modellen er kritisert for å ikke ta hensyn til en rekke adekvate faktorer, som geografiske forhold, kvinnelige eller mannlige innsatte, kostnadskrevende tekniske løsninger i store bygg og/eller andre særtrekk ved enhetene. Modellen for tildeling skulle evalueres innen høsten 2022. Det er ennå ikke skjedd!

KDI krever at det internt evalueres hvordan vi kan få driftskostnadene inn under den ordinære driftsbudsjett-modellen innen 2024. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for dette. Det ligger «i kortene» en forventning om at vi kutter stillinger, KDI har antydet så mange 70 stillinger. Dere kan jo gjette på hvilket nivå!

Dette er et krevende utgangspunkt for å bygge et godt arbeidsmiljø, i et nyetablert fengsel. Ulike grupper i fengselet blir målt opp imot hverandre, «hvem er viktigst» for god måloppnåelse? Innsparingene tvinger frem forslag på endringer i organisasjonens struktur, avdelings profiler og beliggenhet blir igjen gjenstand for diskusjon i Agder.

NFF mener det er grunnlag til å si at disse forholdene er sentrale for utfordringer knyttet til bemanning. For mange fagutdannede betjenter søker seg bort, frafallet blant mellomledere er diskutert og det er et urovekkende sykefravær ved flere avdelinger.

Kapasitet og bemanning ved Agder fengsel kan åpenbart få «hard medfart» dersom vi fullt ut må følge KDI sitt krav om å organisere driften, slik at kostnadene ikke overstiger tildeling etter den «ordinære driftsbudsjett modellen». Og hvilke konsekvenser vil dette ha for innhold og rehabilitering?

Problemet for oss i Agder fengsel er en direkte konsekvens av den politisk styrte, «spredte» lokaliseringen av avdelinger. Dette resulterer i en dobling av en rekke fellestjenester for driften av et så stort fengsel. For eksempel mottakelse, lager, besøkskontroll, kantine, hovedvakt og dyre tekniske løsninger i store bygg m.m. I tillegg blir det en ineffektiv ressursutnyttelse på flere overordnede stillinger, som følge av mye reising og logistikk. For Agder Fengsel sin del har NFF beregnet at dette gir et «tilleggs behov» på mellom 40 og 50 stillingshjemler. (Det innebærer en tilleggskostnad på mellom 32 og 40 millioner kroner). Denne kostnadsfaktoren er ikke tatt høyde for i en utdatert budsjettfordelings modell.

Dette er direkte årsak til at budsjettfordelingsmodellen ikke er forent med kostnadskravet i Agder fengsel. Altså som et resultat av en politisk beslutning, uten kriminalfaglig forankring. Denne kostnaden burde dekkes inn som et tillegg, for Agder fengsel sin del, i den ordinær budsjettfordelingsmodellen.

For å vise et politisk ansvar! Knyttet til konsekvensene av en politisk beslutning

Norges fengsels- og friomsorgsforbund

V/Leder Ole G. Selås