En del av oss har hele tiden ment at plankart og planbestemmelser har store mangler. Det hele er altfor ubalansert og det meste er basert på utbyggers tilnærming.

Vi ønsker å stille noen spørsmål til Fidjestøl (BG) ut fra det som sto å lese i Fædrelandsvennen den 9.2.24. Regner med han benytter anledningen til å svare på disse spørsmålene.

Hytter på vestsiden og i sør.

I den nye støyberegningen datert 18.10.23 er det forutsatt at fritidsbebyggelsen på odden mellom Sodevika og Homsvika, samt fritidsboligen på Hovden løses inn.

Antar disse 8–9 eiendommene også må løses inn i forkant av oppstart – dvs. samtidig med at dere skal løse inn hytta som er midt i den såkalte Nato-bakken – dvs. den ene som er beskrevet i Fædrelandsvennen.

Støyvoller (samt voller for innsyn) på østsiden mot Skjernøyveien.

I nevnte støyberegning som var grunnlag for mekling med Statsforvalteren er det forutsatt at disse bygges opp til cote 30 (herav 2 meter støyvegg på toppen). Bredden på regulert område for vollene er på det smaleste ca. 35 meter. Terrenghøyden og ferdig nivå på vestsiden tilsier at denne vollen må være 25–26 meter høy. Her er det krav om at disse skal være jordkledd og tilsådd. Med normal skråningsvinkel vil en slik voll kreve en bredde på 75–80 meter, men her har dere kun ca. 35 meter med regulert område til denne vollen.

Atkomstveien til Sodevika ligger pr. i dag der den første av disse vollene er beregnet. Ny adkomstvei skal gå via en ca. 50 meter lang tunnel rett før Kilen og nord for vollen. Her vil der og bli forholdsvis store forskjæringer i begge endene av denne.

Vi ber da om svar på disse spørsmålene Fidjestøl:

  1. Stemmer det at støyberegningen har tatt utgangspunkt i at alle fritidsbebyggelsen på odden mellom Sodevika og Homsvika samt fritidsboligen på Hovden løses inn?

  2. Har dere planer om å løse disse inn før oppstart av anleggsarbeid?

  3. Stemmer det at støyvollen i øst som skal plasseres i reguleringsformålet BG1 og BG2 må være på plass for at beregningen til Brekke og Strand skal være riktig?

  4. Har dere til hensikt å bygge disse før andre støyende arbeider påbegynnes?

  5. Hvordan er dette med tilgjengelig bredde og høyde på vollen tenkt løst?

  6. Vil tunnelen bli ferdigstilt før støyvollene?

  7. Hvem er ansvarlig bedrift for anleggsarbeid, og som skal følge opp påleggene, og hvem er underentreprenør?

  8. Hvordan er oppfølging av rekkefølgekravene rundt gang og sykkelsti og transport inn og ut av området tenkt utført?

Vi sliter virkelig med å følge den røde tråden i prosjektet, og den beste til å gi svar må være utbygger.

Mvh.

Terje Bydahl

Skjernøysund