Antall eldre over 67 år mer enn dobler seg fram mot 2040. Samtidig som stadig flere holder seg friske og lever lenger, vil flere av oss få behov for helse- og omsorgstjenester, sammenlignet med i dag.

I samme periode reduseres antall personer i yrkesaktiv alder betydelig. Dette medfører at aldersbæreevnen, forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen (16 – 66 år) og den eldre del av befolkningen (67+) svekkes betydelig. Aldringen er sterkere i Lindesnes kommune enn snittet for Agder. Det betyr at helse- og omsorgstjenestens andel av samfunnets totale arbeidsstyrke ikke kan øke fremover, slik som det har gjort siden tidlig på 1970-tallet. Det vil bli færre ansatte per pasient i årene som kommer.

Samtidig opplever vi økte forventinger til hva det offentlige kan eller skal løse, og vi opplever økte krav knyttet til individets rettigheter og valgmuligheter. Vi ser at dette spriket mellom innbyggeres forventninger og tjenestens rammebetingelser, særlig knyttet til personell og økonomi, skaper frustrasjon blant alle involverte. (Dette ser vi blant annet gjennom flere leserinnlegg i Lindesnes avis)

For at vi skal klare å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester videre fremover, må alle involverte ansatte, befolkning og politikere ha kunnskap om begrensinger og realiteter som utfordrer helse- og omsorgstjenestene. Skal vi lykkes er det behov for få en mest mulig felles forståelse for tjenestens omfang og kvalitet videre fremover. Helsepersonellkommisjonen, som la frem «NOU 2023:4 Tid for handling» i februar i år, skriver blant annet følgende om sprik mellom forventninger og muligheter:

«Det er behov for en felles erkjennelse av tjenestenes realistiske omfang og kvalitet. Alle berørte parter må være med på dette; Stortinget, regjeringen, politikerne generelt, tilsynsmyndighetene, helseforetakene og kommunene, arbeidslivets parter, personellet, pasienter, brukere og pårørende. Alle har et viktig bidrag og må gjøre sitt for at forventningsspriket reduseres.»

Det er nødvendig å omstille driften av helse- og omsorgstjenestene i vår kommune for at vi skal kunne gi gode og bærekraftige tjenester i årene som kommer. Lindesnes kommune står nå midt i denne omstillingen.

Kommunestyret vedtok i juni 2022 i saken «Sammen i utvikling Velferd - Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Lindesnes kommune» flere konkrete tiltak for å omstille driften innen området Velferd. For å følge opp dette vedtaket er veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester revidert og kommunestyret fattet vedtak knyttet til dette i desember 2022. Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er også revidert, og er til politisk behandling denne måneden.

Våre vedtak om tildeling av tjenester blir vurdert og dokumentert ut fra det aktuelle behov og innenfor rammen av aktuelle lover og regler. Vi opplever å ha kompetente og dedikerte ansatte som ivaretar brukerens rettsikkerhet og tildeler tjenester i samsvar med gjeldende regelverk. Brukers behov blir jevnlig vurdert slik at tjenesten kan justeres dersom behov endrer seg.

Klageadgangen er viktig for å kunne prøve om vedtaket er riktig. I tillegg er vår egen internkontroll viktig. Ved å registrere avvik og følge opp dette, gir det et godt grunnlag for kvalitetsforbedring i tjenestene.

Vi etterstreber god kontakt og dialog med brukere og pårørende. Brukers- og pårørendes rett til medvirkning er nedfelt i lov og vi trenger å arbeide sammen om hvordan vi kan utvikle dette samarbeidet videre fremover. Dialog og samspill er viktig for å avklare forventinger.

Med færre i arbeid og flere med behov for tjenester blir kontakten med pårørende og kontakten generelt mellom kommunen og innbyggerne stadig viktigere. Vår visjon «bedre sammen» er forankret i Kommuneplan for Lindesnes kommune. Våre verdier, samskapende, inkluderende, modige og stolte, er bearbeidet og utviklet ut fra denne og nedfelt i Arbeidsgiverstrategi for Lindesnes kommune. Vi har gode planer og vi arbeider jevnlig med iverksetting og etterlevelse, også på tvers av organisasjonens skillelinjer.

Omstilling og endring er krevende for alle, også for våre ansatte. Som Helsepersonellkommisjonen skriver i rapporten Tid for handling: «For at personellet skal klare å stå i vanskelige begrensende valg, trengs det aktiv støtte fra alle de nevnte aktørene.»

Kyrre Jordbakke,

Rådmann i Lindesnes kommune

Heidi Henanger Haven,

Kommunalsjef for Velferd