Hvorfor?

Hvorfor i granskauen er det så vanskelig å gjøre en ordentlig jobb etter håndboka, som dere selv har utformet?

Hvordan kan dere rette plankart og planbestemmelsene underveis uten noen former for høring eller mulighet for innspill?

Hvorfor oppdateres ikke planbeskrivelsen, som i dag er på nesten 100 sider, ut fra dagens fakta. 97 % av innholdet er basert på forrige plan, med stor fabrikk og 1200 arbeidsplasser. Skal dette dokumentet fortsatt ligge som veileder for videre utbygging i fremtiden?

Hvorfor oppdateres ikke naturmangfold rapporten, et av de viktigste dokumentene?

Hvorfor oppdateres ikke konsekvensutredningen? Her er det kommet mange nye momenter siden siste oppdatering i 2023. Hvordan kan man risikovurdere viktige momenter, når de ikke er nevnt? Hvorfor jobber kommunen så intenst og sløser med penger? Har jeg en reguleringsplan, eller vil ha et utbygg på hus eller hytte som saksbehandler er uenig i, får jeg beskjed om å gå til arkitekt og fikse det for egen regning. Her får utbygger advokathjelp, masse drahjelp av administrasjonen, osv., det er liksom helt innafor?

Hvorfor stemmer man nei til alle forbedringsforslagene som legges fram i kommunestyret? Blir man så «blendet» av utbyggers visjoner at man er villig til å «ofre» både natur og de som bor der? Eller har nye endringer og prosesser resultert i forvirring også hos dere politikere? Noe av det kaoset som er oppstått, mener jeg skyldes deres nei til tilleggsbestemmelsene. Det har vist seg å ikke være særlig smart.

Hvorfor uttaler politikere seg som om de vet mer enn andre om forurensing av havet? Det handler ikke om hvem som har rett eller feil, men om å ta ansvar.

Hvorfor uttalte ikke lokale politikere som sitter i verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen, seg i planprosessen i 1.- og 2.-gangsbehandlingen? Nasjonalparken ligger 40 meter unna planområdet. Glemte de at de kunne komme med konstruktive innspill, selv om de var for planen? Eller ligger det noe annet bak?

Hvorfor uttaler nytt verneområdestyre at de ikke ønsker å involvere seg så sent i prosessen? Det oppleves som likegyldighet overfor en viktig nasjonalpark.

Hvorfor sitter vi innbyggere med en følelse av at noen prøver å sko seg på å få igjennom planen?

Hvorfor skal det tillates arbeid på netter og i helger når planen må ses som en investering for fremtidige arealer?

Hvorfor skal man stole på at kommunens advokat har det rette svaret? Er det så sikkert at det bare er én sannhet her?

Hvorfor velger kontrollutvalget å avstå fra å uttale seg i innsynssaken? Hvor er innbyggernes «rettsinstans» i saker som skurrer? Utvalgets rolle er vel å se på saksgangen og tilgangen på dokumentene som etterlyses, ikke å si noe om planen?

Hvorfor går planen sin gang i systemet uten at støyrapporten er oppdatert og konsekvens utredet?

Hvorfor er det taust om det faktum at eiendommer må løses inn? Hvordan? Når? Fremdeles er eiendommer langs sjøen en del av planen, de mister tilgang til brygger og naust. Hvor er planen for dette?

Hvorfor har ingen spurt leietaker av tankanlegget med 30 millioner liter om innspill før det ble vurdert som liten risiko? Hvorfor har man ikke risikovurdert sprenging nær tankanlegget? Ikke for å stoppe prosjektet, men for å få vurdert hvor store rystelser man må holde seg under? Er dette anlegget forsikret for denne type anleggsvirksomhet rett ved? Har noen varslet DSB om at det skal sprenges i området, og fått noen uttalelse fra dem? Hvor ligger ansvaret for slike ting?

Hvorfor er kommunen taus om Natokaia og konsekvensene/bruk rundt denne? Kommunen er eier. Det betyr at går noe galt, så påfører det innbyggerne unødige kostnader. Det er en stor risiko å ta. Advokater vil stå i kø med krav om erstatninger, og naturen vil lide i flere tiår.

Hvorfor er utbygger taus når vi påpeker planens utforming og spør hvordan ting er tenkt løst? Er det så vanskelig å forklare egen plan? Mange har spørsmål, og få har fått svar. Ender vi med masse dispensasjoner?

Hvorfor brukes ikke all energi fra kommunes side på Mandalskrysset (som hastesak)? Der har det stått bedrifter i kø for etablering, men de må finne andre plasser. Eller skal alle avkjørslene stå ferdig først?

Hvorfor stemme ned forslag til forbedringer? Det er ikke det samme som å si nei til alt, det er å ta ansvar og å bruke sunn fornuft.

Hvorfor må en enkel mann fra Skjernøya si alt dette? I demokratiets navn, ta innspillene på alvor. Hvis ikke, går ikke toget bare for næringsutvikling. Toget går også for naturen og menneskene.

Terje Bydahl