Vedtektene i de ni kommunale barnehagene i Lindesnes skal revideres. Hvis de blir vedtatt, vil endringene merkes godt for barna, foreldrene og de ansatte i barnehagene. I tillegg vurderer kommunen å legge ned mat-, IKT- og fagutviklerressurser i de kommunale barnehagene. Dette gjør at vi som foreldre er nødt til å si ifra. Vi må være stemmene til kommunens aller minste.

Det er positivt at kommunen har sendt forslaget til nye vedtekter ut på høring. Endringsforslagene kan ikke leses på noen annen måte enn at Lindesnes kommune skal spare penger. Der kommunen sparer utgifter i de kommunale barnehagene i år, vil kommunen også spare utgifter i de private barnehagene om to år. Deres tilskudd er nemlig basert på de kommunale barnehagenes utgifter, med to års forsinkelse. Her er det med andre ord penger å spare hele to ganger – men på bekostning av hvem? Er det i det hele tatt i barnehagene det er smart og riktig for kommunen å spare?

Konsulentselskapet Agenda Kaupang rapporterte i 2022 at Lindesnes kommune kunne spart 130 millioner kroner i 2021 hvis de hadde drevet sine kommunale tjenester like effektivt som sammenlignbare kommuner. Analyser viser derimot at det ikke er i barnehagesektoren det drives ineffektivt eller dyrt. Barnehagene i Lindesnes kommune ligger på omtrent samme kostnadsnivå som andre sammenlignbare kommuner. De kommunale barnehagene her har allerede innkjøpsstopp, og nå ønsker kommunen å stramme ytterligere inn. De foreslåtte kuttene i barnehagene er småpenger i forhold til de større strukturelle endringene i oppvekstsektoren, som politikerne burde tørre å ta diskusjonen om.

Kommunen foreslår i de nye vedtektene å fjerne mulighet for deltidsplass, og øke antall planleggingsdager fra fem til seks dager. Sistnevnte vil også medføre at planleggingsdagene ikke lenger skal være en del av den betalingsfrie måneden. Videre foreslås det å doble de sommerstengte ferieukene – fra dagens to til fire. De minste fortjener også ferie, men ifølge ferieloven har du kun krav på å ta tre sammenhengende uker mellom 1. juni og 30. september. Forslaget kan skape store utfordringer for spesielt enslige forsørgere og dem som arbeider turnus. For å ivareta barnas behov for ferie og familietid, kunne et kompromiss være tre uker stengt og en ekstra sammenhengende uke, som kan tas ut når det passer familien.

Kommunen undersøker også konsekvenser ved å fjerne mat-, IKT- og fagutviklerressurser. Matressursen utgjør en 100 prosent stilling fordelt på fire barnehager. En fjerning kan fører til store mangler ved kvaliteten og innholdet rundt matbordet. Ifølge SSB går 93,4 prosent av alle barn (1-5 år) i barnehage. Med tre måltider om dagen, nyter barna over halvparten av sine totale måltider i barnehagen. Barnehagen er derfor en viktig premissleverandør for hvordan barn opplever måltidskultur. Det er viktig at barn i sine første leveår opplever måltidet som inkluderende, og ikke en arena der forskjellene mellom dem blir tydelige. De må få erfaring med å sitte ved samme bord, øve på sending og smøring, teste nye smaker, kjenne på fellesskapet når alle spiser det samme og ikke minst oppleve den sosialiserende effekten ved matbordet.

Når kommunen også vurderer å kutte i IKT- og fagutviklerressurser er dette et signal om at kommunen nedprioriterer kompetanseutvikling i barnehagene. For det første har kommunen selv satt digitalisering som et satsingsområde for de kommunale barnehagene. For å unngå at dette innebærer utelukkende mer skjermtid, må de ansatte ha ressurser til å utvikle en god pedagogisk plan for hva digital praksis skal innebære for de minste.

For det andre snakker den vedtatte mestringsplanen Lindesnes om tidlig innsats. Her står at kommunen skal ansette flere miljøterapeuter og/eller miljøveiledere på skolene. Samtidig vurderer kommunen å kutte fagutviklerressursen på Heddeland og Hestehagen barnehage, som arbeider med nettopp tidlig innsats og læringsmiljø. Henger dette sammen? For å kunne gi våre aller minste borgerne et trygt og godt barnehagetilbud, som fokuserer på lek og utvikling, er det viktig at fagutvikler-ressursen består. Helst burde disse ressursene vært utvidet slik at alle de kommunale barnehagene kunne få den samme satsingen.

Nå starter budsjettprosessen i kommunen, og vi vil be politikerne og administrasjonen om å tenke en ekstra gang på hva de mener når de snakker om tidlig innsats og Lindesnes som en attraktiv bo-kommune.

Helle Hole Skogen og Ragna Skøien, foreldre i Skjebstad barnehage