Debattinnlegg

I et større oppslag i begynnelsen av juli om kommunens praktisering av plan- og bygningsloven kom rådmannen med en misvisende meddelelse. Oppslaget dreide seg om det søkelyset Naturvernforbundet har rettet mot kommunens svært tøyelige praktisering av plan- og bygningsloven. Ett av eksemplene Naturvernforbundet i den forbindelse trakk fram, var forhold i Strømsvika. Reguleringsplanen fra 2015 forutsetter at det skulle være iverksatt tiltak for å hindre avrenning til sjøen (nasjonal laksefjord) og at den ikke forutsetter storstilt industrivirksomhet på kaiområdet.

Siden januar har Naturvernforbundet gjentatte ganger etterlyst svar fra kommunen om disse forholdene, noe kommunen unnviker, nå sist ved rådmannen som ber Naturvernforbundet vende seg til Statsforvalteren for svar om loven.

Når rådmannen i denne konkrete saken i Strømsvika ikke forholder seg til at plan- og bygningsloven er kommunens ansvar, bekrefter det vår kritikk av kommunens arealforvaltning.

Statsforvalteren gjennomførte i mars en inspeksjon i Strømsvika. Vi siterer fra rapporten som for øvrig avdekket en rekke alvorlige forhold ved TT Anleggs virksomhet, sitat: «Inspeksjonsrapporten blir sendt Lindesnes kommune som er planmyndighet slik at kommunen kan følge opp planforholdene i saken, herunder vurdere hvorvidt nåværende drift ved Strømsvika er i tråd med gjeldende plan for området og om rekkefølgekravene er fulgt opp.»

Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder