Det dårligste valget vi kan gjøre nå, både menneskelig og økonomisk, er å ikke ta nødvendige investeringer nå. Vi snakker om en totalt nødvendig styrking av vårt forebyggende tilbud.

For det første for eldreomsorgen. Ved å ta et skikkelig løft for vårt kortidsplasstilbud, sikre flere plasser og tett koordinering mellom de som skal gi opptrening, tilrettelegging, oppfølging og vedtak. Når helseutfordringer oppstår for folk, skal de møte en kommune som er i tet når det gjelder kompetanse, oppfølging og tilrettelegging. Vi må sikre at flere lever lengre med bedre helse.

Skal en nødvendig satsing utebli fordi «vi må få bedre oversikt»? Etter snart 8 år med planlegging? Fortsetter vi på samme måte som nå, ved å ikke styrke det forebyggende arbeidet, er fasiten klar: Da må vi totalt sett bygge 175 flere plasser i løpet av 15 år. Hva vil det koste i både investeringer og drift?

For det andre må vi styrke arbeidet innen psykisk helse, rus og familier som står i store utfordringer. Dette er sårbare grupper. Tett koordinering og samarbeid er sentralt for å løse eller dempe utfordringer her. Hva sparer vi ikke, både personlig og økonomisk, dersom vi lykkes bedre innen disse viktige områdene?

Helsehuset bygges i to trinn. Byggetrinn 1 er 72 omsorgsboliger. Byggetrinn 2 er 48 korttidsplasser, rehabilitering, deler av hjemmehjelpen, legevakt og sykehusets avdelinger i Mandal. Det er blodbank, ambulanse og psykiatrisk poliklinikk. Avtalen med sykehuset er knyttet til at vi gjennomfører byggetrinn 2, sykehuset skal betale for sine kostnader.

Kommunestyret ba rådmannen få fram kostnadene ved å legge inn Familiens hus, som er Familiesenteret i Lindesnes, PPT, helsestasjon og barnevern. Familiens hus har i dag store bygningsmessige utfordringer. Det gjør at de ikke kan løse oppgaver i henhold til intensjon og beste praksis, slik at de i dag må bruke dårligere metoder til høyere kostnad.

Rådmannen har nå lagt fram saken med et viktig veivalg. Ved å øke kommunens lånebelastning med 50 millioner kroner, får vi inn sykehusets avdelinger og Familiens hus. Dette vil styrke tilbudet til de som bruker tjenestene i dag, og det vil styrke barnevernets faglige arbeid og metodikk. Dette vil også kraftig redusere de bygningsmessige driftsutgiftene vi har i dag.

H og FrP vil ikke ha byggetrinn 2. Vi mener de da hindrer nødvendig styrking av det forebyggende helsearbeidet, påfører kommunen behov for enda større investeringer og risikerer at vi mister både ambulanse og legevakt. Derfor er vi totalt uenige med dem. Vi har planlagt i 8 år. Dette er kommunens hovedstrategi for å møte den kraftige økningen av eldre med behov for helsehjelp, som allerede er i gang, på en god måte. Dette er en nødvendig forsterking av forebyggende arbeid innen psykisk helse, rus og barnevern.

Tid for prat er over, tid for handling er nå.

Lindesnes Arbeiderparti

Sigurd Sodeland, tidligere fastlege

Even Tronstad Sagebakken, ordførerkandidat