Jeg viser til mitt brev og avisinnlegg 17.11.13, samt senere innlegg og ordførerens svar.

Tema var reparasjons— og vedlikeholdsarbeid, uønsket utstyr og utrustning osv., som tydelig bryter med bevaringsplanen. Likeså planutvalgets kontroversielle forslag om å tillate «falske vindussprosser».

I åpent brev til ordføreren nevnte jeg bl.a. følgende: Ettersom det stadig dukker opp eksempler på improviserte forenklinger, knyttet til den bevaringsverdige bebyggelsen, bør det være et berettiget spørsmål om bevaringsplanen må mykes opp og gjøres lettere tilgjengelig, slik at alle kan gjøre som de selv synes er best.

Dersom en reguleringsplan har blitt en alvorlig byrde for de som bor der, bør kommunen vurdere en omregulering, som omfatter mer enn en legalisering av falske sprosser.

Jeg har i senere brev/korrespondanse gitt uttrykk for at saken burde få en skikkelig gjennomgang i bystyret. I en e-post, dat. 11.05.14, bekrefter ordføreren at han vil legge opp til en slik gjennomgang.

Endring i reguleringsbestemmelsene for bevaringsområdet, som inngår i sentrumsplanen, vedr. bruk av isolerglassvinduer m/pålimte sprosser, har nå vært ute til høring, med frist frem til jul.

Ved fristens utløp var det ikke kommet inn merknader.

Teknisk forvaltning mener derfor at reguleringsendringen kan kjøres som en mindre vesentlig sak, hvor planutvalget fatter endelig vedtak.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor om ikke dette kan være anledningen for bystyret til å ta en bred gjennomgang av bestemmelsene mht. hvordan vi ønsker å ha det i bevaringsområdet.

Og gitt at vi får et sett med gode, faglige regler, da bør også kommunen følge opp med tid, både til veiledning og kontroll.

Slik jeg ser det, og slik ordningen med bevaringsbestemmelsene fungerer i dag, er dette tilnærmet overlatt til den enkeltes skjønn og frimodighet, som et resultat av manglende oppfølging fra kommunens side.

Sven Tallaksen