Årsskiftet er en tid for å se tilbake, men også for å rette blikket framover. Samfunnet er i utvikling og på samme måte er kriminalitetsbildet også i kontinuerlig endring. Kriminaliteten er mer grenseoverskridende og foregår stadig mer i det digitale rom. Dette merker vi også lokalt. I de aller fleste straffesaker vi etterforsker er det behov for å undersøke og sikre digitale spor.

De aller fleste barn og unge er lovlydige. Likevel ser vi i Lindesnes kommune en negativ utvikling, med økende antall saker hvor den anmeldte er under 18 år. Ser vi på hele Agder har det siden 2020 vært er økning i antall voldssaker der gjerningspersonen er under 18 år. Dette er en utvikling vi i politiet tar på stort alvor.

Hvordan forebygge at ungdom begår kriminelle handlinger? Her er det nok ikke enkle svar, men et felles ansvar som krever godt samarbeid på tvers av etater. I den korte tiden jeg har vært i Mandal opplever jeg at det gjøres veldig mye bra forebyggende arbeid og tverretatlig samarbeid. Minst like viktig er det at foreldre involveres og engasjeres.

En sak som preget Lindesnes kommune i 2023 var Torjus-saken. For politiet og lokal redningsledelse var dette en svært omfattende og krevende sak, og det mest omfattende søket i Norge på mange år. Redningsaksjonen berørte og engasjerte hele landet. Dessverre ble ikke Torjus funnet i live og det ble en utrolig trist sak.

Midt i alt det triste viste samtidig det enorme engasjementet at lokalsamfunnet bryr seg. Det har en stor verdi som virkelig er verd å ta med seg inn i 2024.

Jeg ønsker alle et godt nytt år. Ta vare på hverandre!

Bernt Mushom,

politistasjonssjef