Året er 2022 og bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven blir fortsatt ikke fulgt, hverken privat eller offentlig. I likestillings- og diskrimineringsloven skal alle ha lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn. Å lønne kvinner og menn ulikt fordi de er av ulikt kjønn, er diskriminering og det er absolutt ulovelig.

På slutten av 1800-talet sto Clara Zetkin og Rosa Luxemburg opp for kvinners rett til arbeid. Rett etter annen verdenskrig, argumenterte Simone de Beauvoir for det samme. Frihet som uløselig knyttet til arbeid og det å kunne forsørge seg selv. Med bakgrunn i kvinnenes krigsinnsats, var Simone de Beauvoir selv overbevist om at det kun var snakk om kort tid før kvinner og menn deltok i arbeidslivet på samme måte.

Slik gikk det ikke. Selv om kvinner i Norge og Island, har oppnådd den høyeste yrkesdeltakelsen i OECD-området, har vi den høyeste andelen kvinner i deltidsarbeid og et sterkt kjønnsdelt arbeidsmarked, spesielt i det yrkesfaglige feltet. Yrkesfagene er segregerte på en måte som særlig opprettholder det kjønnsdelte arbeidslivet. Mens fag som bygg, elektro, industri og transport er fullstendig mannsdominerte, er helse- og omsorg- og barn- og ungdomsarbeiderfagene tilsvarende kvinnedominert. Kun fem-seks prosent av de som blir bilmekanikere og elektrikere, er jenter.

Denne kjønnsskjevheten begrenser unge menneskers frihet. Noe som igjen bidrar til yrkesfagenes lave, gammelmodige status og det opprettholdes inntektsmessig ulikhet. Likelønn i Norge er stadig oppe til debatt, men det legges sjelden vekt på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet som en grunnleggende årsak til dette. Økt kjønnsbalanse ville i seg selv føre til mer likelønn. Men er det slik at vi mener kvinner må velge seg tradisjonelt mannsdominerte yrker for å heve lønna? Ja og nei. Flere kvinner i tekniske yrker og flere menn i helse og oppvekstfag vil sannsynligvis være lønnsdrivende for de kvinnedominerte fagene. Kvinner vil også ha reelle muligheter til å velge mellom langt flere yrker, og arbeidsgivere vil konkurrere om den samme arbeidskraften.

Men det er slik i dag at kvinner i mannsdominerende yrker tjener mindre enn deres mannlige kollegaer, og menn i helse og omsorg tjener mer enn deres kvinnelige kollegaer. I gjennomsnitt tjener kvinner 69 prosent av det menn tjener, og vi snakker fortsatt om samme utdannelse og samme yrker. Det er også slik at kvinner har langt bedre utdannelse enn menn.

Men hva skal til for å bryte dagens barrierer? Jo, kvinner og menn i arbeid, lik lønn for likt arbeid, så enkelt, enklere lar det seg ikke gjøre! Som det er nå svekker det menneskeverdet og det svekker folks økonomi. En enslig kvinnelig forsørger tjener 69 prosent av det en enslig mannlig forsørger tjener.

Bør norske styrer bestående av middelaldrende og eldre menn byttes ut?

Jan Henrik Jensen