Enkelte uttalelser og meningsytringer de siste dagene har skapt et inntrykk av at det er nye opplysninger og overraskende utgifter som har dukket opp i saken om kapitalbehovet i Mandal Havn Strømsvika AS. Det er feil. Sakens innhold er velkjent og det er behov for noen faktaopplysninger for å oppklare eventuelle misforståelser. Mandal Havn Strømsvika AS inngikk i 2015 en avtale med TT Anlegg AS om opparbeiding av industritomter, forretningstomter, vei og gang- og sykkelvei i Strømsvika. Dette selskapet er et datterselskap av Mandal Havn Strømsvika Holding AS. I 2015 var selskapet eid av Åseral kommune, Audnedal kommune, Lindesnes kommune, Marnardal kommune og Mandal kommune.

I 2020 gikk havnene i Lindesnes og Kristiansand sammen om et forpliktende havnesamarbeid i det interkommunale selskapet Kristiansand Havn IKS. Hovedhensikten var å få med en stor profesjonell aktør for å utvikle havnen i Strømsvika. Bystyret i Kristiansand vedtok avtalen under forutsetning av at alle aksjene i Strømsvika ble eid av Lindesnes kommune og at de skulle forholde seg til en eier. Lindesnes kommune, som fra 2020 besto av Lindesnes, Marnardal og Mandal, henvendte seg til de to andre aksjonærene for å kjøpe ut aksjene. Åseral kommune valgte å selge. Audnedal, som ble en del av Lyngdal kommune, valgte å ikke selge. Det er vel kjent at Lindesnes kommune har gjort mange henvendelser til Lyngdal for å kjøpe de 14,6 prosent av aksjene Lyngdal kommune eier i dag.

Kristiansand Havn IKS ønsker å legge Strømsvika havn inn i den ordinære driften og utvikle havna videre. I og med at en kommune utenfor IKS-samarbeidet eier en del av selskapet har ikke det vært mulig å gjennomføre. IKS-et har både kapasitet og økonomisk evne til å utvikle Strømsvika til å bli en god og effektiv havn for hele regionen.

I 2021 ble det inngått ny avtale med TT. Denne avtalen sier at Mandal Havn Strømsvika innen 15. desember 2023 skal overta kai og kaiområdet SHA2 og betale kr 500 per kvadratmeter pluss merverdiavgift . Kjøpesummen skal indeksreguleres fra 2015. I tillegg kommer kompensasjon for redusert areal og enkelte småposter som skal avregnes i 2023. Det utgjør til sammen, beregnet i juni, 39.114.573 kroner.

Dette beløpet har eierne visst om siden avtalen i 2015 og også etter den nye avtalen i 2021. Det gjelder også Lyngdal kommune. Ordførerne utgjør generalforsamlingen i Mandal Havn Strømsvika Holding AS og har blitt løpende informert om utvikling og utfordring. Det er derfor ikke noen overraskelse at avtalen nå skal innfris.

Av kaiområdet på 43 mål, skal TT leie ca 38 mål til 2026 med mulighet for å forlenge leieavtalen for et mindre areal. Med inntekter fra leieavtalen og varevederlag fra blant annet TT og Velde asfalt, er det beregnet at man vil kunne betjene et nødvendig lån. Mandal Havn Strømsvika har ikke likviditet og sikker nok pengestrøm til å kunne oppta eget lån, og har derfor henvendt seg til eierne om å tilføre selskapet cirka 40 millioner kroner. Dette er helt i tråd med tidligere forutsetninger.

Det har i lengre tid vært dialog med Kristiansand Havn IKS om kjøp av Strømsvika-selskapene og videreutvikling av Strømsvika. Det er fortsatt store investeringer som må gjøres, blant annet må vi ha mer kai slik at vi kan ta imot stadig flere anløp også til blant andre Velde asfalt.

Det er nå kaiområdet blir ferdigstilt og området kan tilbys potensielle leietakere. Det er bygging av infrastrukturbygging for fremtiden, noe som både vil gi kortsiktige og langsiktige inntekter. Målet er heller ikke å få mest mulig avkasting i kroner og ører, men å legge til rette for at bedrifter både kan etablere seg og utvikle seg i området. Det skaper arbeidsplasser og aktivitet som igjen vil gi kommunen skatteinntekter. I dette utviklingsarbeidet for havna er det også en trygghet å ha et tett og godt samarbeid i Kristiansand Havn IKS.

Ove Nodeland

Daglig leder Strømsvika-selskapene