Så har Støre-regjeringen omsider avsluttet sin interne dragkamp om domstolsreformen. Resultatet ble et forslag om å gjenopprette fem nye tingretter. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) forsøker å markedsføre det som en seier. Planen var imidlertid 37, ut fra Hurdalplattformens reverseringskapittel. At reverseringen måtte nedskaleres, skyldes økende motvilje hos regjeringspartneren Ap, der det ble en utbredt oppfatning at Solberg-regjeringens domstolsreform simpelthen var et ganske fornuftig grep. Reformen innebar at landets 60 tingretter ble redusert til 23, men uten at et eneste rettssted ble nedlagt. Eksempelvis ble rettsstedene både i Farsund, Arendal og Kristiansand beholdt da Agder tingrett ble sentralisert.

Solberg-reformen gjaldt primært administrasjon og lokal ledelse av domstolene, mens tingrettsdommerne ble samlet i større fagmiljøer. Reformen var et svar på kritikk – ikke minst fra Riksrevisjonen – over lang ventetid på å få sin sak opp for retten. Brudd på lovfestede frister var et langvarig og økende problem. Støtten fra fagmiljøene var ganske entydig: Sorenskrivere og domstolsadministrasjon så vel som statsadvokater, Økokrim, og barneombudet sluttet seg til, med tanke på den kompetansen og dermed rettssikkerheten som ligger i større fagmiljøer.

Det viser seg da også at domstolskøene stadig kortes ned, fagmiljøene er styrket – og faginstansene har frarådet reverseringen. Justisminister Mehl har rett nok tonet ned sin populistiske retorikk fra en tidligere runde, om å lytte til folket i stedet for til elitene. Og fem er færre enn 37. Like fullt er de millionene denne reverseringen vil koste, penger som med fordel kunne ha vært brukt til andre formål på justissektoren.

Politiet trenger flere ressurser, særlig i de delene av landet hvor gjengkriminaliteten er et voksende problem. Tollvesenet er på vikende front i kampen mot organisert smugling. Eksemplene er tallrike. At reverseringsmillionene tas i revidert nasjonalbudsjett, betyr at det hele skjer uten høringsrunde og ordinær behandling i Stortingets justiskomité. Mindretallsregjeringens budsjettpartner, SV, har uttrykt skepsis til det hele – og bør sørge for å få stanset et justispolitisk tilbakeskritt.