Pandemien utløste de mest inngripende tiltakene overfor befolkningen i fredstid. I disse dager arter de aller fleste covid-tilfellene seg omtrent som en vanlig influensa, men hos helsemyndigheter, så vel som på det politiske plan, handler det om å stå bedre rustet til å møte den neste pandemien. For den vil komme, i en eller annen variant. Stortinget vedtok i et av sine siste møter før juleferien å stramme inn smittevernloven. Med dette får regjeringen sterkt utvidede fullmakter til å iverksette inngripende tiltak uten å gå veien om de folkevalgte. Enda mer inngripende enn sist, om det anses nødvendig. Sist omfattet altså tiltakene stengte skoler og butikker, hytteforbud og begrensning av antall gjester i eget hjem.

Solberg- og Støre-regjeringens pandemihåndtering har hittil vært gjenstand for to offentlige utredninger, og en samlet vurdering er under arbeid. At denne behandles i Stortingets kontrollkomite, slik SV og Venstre krever, burde være et naturlig ledd i å lande pandemisaken politisk. Et kjernespørsmål i det hele gjelder maktfordelingen mellom helsemyndigheter, regjering og storting i krisetider – og avveiningen mellom effektiv smittehåndtering og den enkeltes rettssikkerhet.

Vi står neppe bedre rustet til den neste pandemien ved å ta tingene i feil rekkefølge.

Forankring er et nøkkelord i den forbindelse. I likhet med regjeringen, må også stortingsrepresentantene basere seg på vurderinger og råd fra fagmyndighetene. Men jo sterkere inngrep i folks dagligliv, desto viktigere er det at de folkevalgte involveres i beslutningene.Fra mars 2020 og fremover fungerte dette alt i alt godt, men en slitasje ble merkbar etter hvert.

Den nye fullmaktsbestemmelsen ble vedtatt med Ap, Sp og Høyres stemmer, mot sterke advarsler fra de øvrige partiene og fra juridisk hold om svekkelse av det demokratiske elementet i kriseberedskapen. Det var ogsmå motstand mot å gi frie hender til enhver fremtidig regjering. Dette burde regjeringen og flertallet ha lyttet til. Før lovvedtaket burde i det minste hele pandemikomplekset ha vært behandlet i sammenheng, slik det legges opp til på nyåret. Vi står neppe bedre rustet til den neste pandemien ved å ta tingene i feil rekkefølge.