Forslaget innebærer at barnetrygden økes til i overkant av 30.000 per år. Hver tusenlapp opp krever over en milliard ekstra på statsbudsjettet.

En kraftig økning i barnetrygden danner et hovedpunkt i forslagene fra et ekspertutvalg. Oppdraget var å vurdere tiltak for å løfte barn ut av fattigdom. I dag er det 111.000 barn her i landet – ett av ti – som vokser opp i familier som vedvarende befinner seg under den definerte fattigdomsgrensen. Dette kan bety levekår og livskvalitet som peker mot fattigdom også i voksenlivet. Å løfte barnetrygden høyere opp på den politiske dagsordenen er derfor nødvendig – herunder spørsmålet om en mer hensiktsmessig utforming av denne ytelsen. Altfor lenge var barnetrygden et tema som politikerne lot hvile i fred. Da satsen på 970 kroner måneden omsider ble hevet i 2019, hadde den stått uendret siden 1996.

De siste årene er det foretatt noen relativt solide påplussinger. Men dette måtte presses fram under budsjettforhandlingene i Stortinget, først av KrF overfor Solberg-regjeringen, og i fjor av SV overfor Støre-regjeringen, som ikke hadde lagt opp til noen økning. Men de økningene man har endt opp med siden 2019, kan ifølge Statistisk sentralbyrå ha medvirket til at andelen lavinntektsfamilier i alle fall har flatet ut. Det ekspertutvalget foreslår, som ledd i en omfattende tiltakspakke, anslås å kunne halvere denne andelen.

Forslaget innebærer at barnetrygden økes til i overkant av 30.000 per år. Hver tusenlapp opp krever over en milliard ekstra på statsbudsjettet. Kravet til fordelingspolitisk treffsikkerhet bør skjerpes tilsvarende. Behovsprøving av barnetrygden er en tanke som for lengst er skutt ned, av mange gode grunner. Såkalt universelle ordninger bør bevares, men i noen tilfeller forbedres.

Grepet utvalget anbefaler, er å kombinere økningen med å innføre skatt på barnetrygden for de 30 prosent med høyest inntekt, en modell for øvrig Venstre foreslo under fjorårets budsjettbehandling. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varsler at temaet skal tas opp i en stortingsmelding om et par år. I mellomtiden heier hun etter eget utsagn på SV som også i forhandlingene denne høsten vil kreve økte satser, mens regjeringen hun sitter i, igjen har foreslått på stedet hvil. Den enstemmige forslagspakken fra ekspertutvalget hun selv oppnevnte, gir et godt grunnlag for en snarlig reform.