LEDER: Mandal bystyre har vedtatt å ekspropriere private eiendommer for å bygge ut nasjonal tømmerhavn i Strømsvika. Driftsstyret har møte tirsdag. Under posten eventuelt bør ansvarlige politikere ta opp prosessen på nytt og søke å unngå ekspropriasjon, men heller gi en redelig erstatning for eiendommene kommune trenger. Årsakene er saksbehandling, innsyn i prosessen og tillit til offentlig forvaltning. I saker Lindesnes har skrevet om ekspropriasjonen skal grunneierne ha blitt tilbudt en sum mot at TT Anlegg skulle få sprenge ut massen på et 23 mål stort område som de samme grunneierne eier. Mandal Havn Strømsvika skal ha forlangt en muntlig, og ikke en skriftlig avtale. Er fremstillingen riktig, bærer saksbehandlingen preg at et uheldig bytteforhold uten sjansen til ekstern offentlig kontroll av korrektheten.

LES OGSÅ:

Mandal bystyre vedtok i møte 17. desember 2015 reguleringsplan for Strømsvika – Brennevinsmyra Næringsområde for å bygge nasjonal transporthavn for tømmer. Statlige planleggingsmidler er underveis og mer kan komme i statsbudsjettet neste uke. Selskapene Maren og Mandal Havn Strømsvika trenger ytterligere arealer på cirka 9300 kvm for å etablere næringshavna som planlagt. Disse arealene er på private hender, og er regulert til havneformål, grønnstruktur og veiformål. Siden mai 2016 har det vært forhandlinger mellom grunneier Anne Britt Skilnand og Mandal Havn Strømsvika AS om salg av eiendommene, men uten at de har kommet til enighet. Bystyret vedtok i siste møte å be rådmannen forberede ekspropriasjon, som betyr at det offentlige tvinger til seg eiendommen mot erstatning.

LES OGSÅ:

Senest i januar unngikk Mandal kommune å ekspropriere areal i Holum etter å ha tabbet seg ut på å regulere områder til Holumhallen uten å ha betalt private grunneiere først. Løsningen var å tilby akseptabel pris. I Strømsvika gjøres samme feil på nytt: For lav pris og med mye trøbbel. Ordfører Alf Erik Andersen og flere andre politikere har sagt de ønsker å unngå ekspropriasjon. Prisgapet i Strømsvika bør kunne lukkes og saken løses i minnelighet. I tillegg bør kommune gjennomgå alle sine rutiner for saksbehandlingen. SMS-forhandlinger om pris bør kommunens aksjeselskaper holde seg for god til. Offentlig erverv av eiendom må gjennom en åpen og kontrollerbar prosess.Næringsminister Monica Mæland måtte i august offentliggjøre sine tekstmeldinger i en ansettelsesprosess av en venninne. Reglene gjelder også i provinsen. Første anledning til å forlange fullt innsyn i prosessen er fra driftsstyret tirsdag.