Motstanden er desidert størst, i overkant av 50 prosent i undersøkelsen, i de delene av landet hvor det er bygd flest vindparker.

Stortinget har satt 2025 som et sluttpunkt for salg av nye bensin- og dieselbiler her i landet. Året er ikke så langt unna, og jo nærmere vi kommer, dess mer øker motviljen i befolkningen. Norsk medborgerpanel, en bredt anlagt spørreundersøkelse tilknyttet Universitetet i Bergen, måler jevnlig nordmenns holdninger til blant annet klimarelaterte spørsmål. I 2017 var 57 prosent imot utfasingen av fossilbiler – og 71 prosent i målingen som ble fremlagt sist uke. Én forklaring på økningen er nok at folk ikke støtter en slik innskrenkning i sin valgfrihet, fremholder en av forskerne bak undersøkelsen, Ingrid Kvåle Faleide. Det lyder som en rimelig tolkning.

Samtidig kan det være grunn til å se nærmere på drivkreftene i den norske elbilsuksessen. Er det først og fremst elbil-privilegier eller klimabevissthet som har brakt Norge i verdenstoppen for fossilfritt nybilsalg? Eller også: i hvilken grad er det den påbegynte nedtrappingen av avgiftsfritak og andre fordeler som gir økende motstand mot 2025-målet?

Medborgerpanelet er bedt om å ta stilling til flere klimatiltak, og også her kommer økende skepsis til syne. Vindkraft til havs var lenge ansett som løsningen på natur- og miljøproblemene rundt landbaserte vindkraftanlegg. Nå som havvindplaner er blitt konkretisert og mer aktuelle, har motstanden gått fra 15 til 23 prosent på ett år. Samtidig er det påtakelige forskjeller i holdningen til landvind. Motstanden er desidert størst, i overkant av 50 prosent i undersøkelsen, i de delene av landet hvor det er bygd flest vindparker. Kort sagt et utslag av den såkalte NIMBY-effekten, Not In My Backyard – altså: bare ikke her!

Som et bakteppe for spørsmålene som gjelder tiltak, er det stabilitet i synet på klimaendringer. 75 prosent mener at de i stor grad skyldes menneskelig påvirkning. At fem av ti svarer «i liten grad» er mye i europeisk sammenheng. Og 45 prosent totalt er i varierende grad bekymret for klimaendringene. Undersøkelsen viser i det hele tatt noen kontraster til det alvoret som vil prege FNs klimatoppmøte i Dubai, og som for tiden kommer til syne «i alle kanaler». Dette understreker regjeringens ansvar for en gjennomarbeidet klimapolitikk med nødvendig oppslutning i folket.