Trene på terror

  • Fridtjof Nygaard

Norge er et lite land som ønsker å tro at alt er trygt. Risiko og sårbarhetsanalyser legger som hovedregel til grunn at det er ytre faktorer som truer. Klimaendringene gir vått og vilt vær, som skader materielle verdier. For liv og helse vurderes konsekvensene som middels. Liv og helse blir først truet med smitteutbrudd og ulykker med farlig gods. De kan medføre sykdom og dødsfall på et høyt antall personer. Skipsforlis vurderes som den største utfordringen for naturmiljø. Store trafikkulykker på sentrale ferdselsårer eller bortfall av viktige datasystemer vurderes også å ha store konsekvenser for samfunnsstabilitet.

Men: Uventet og utilsiktet terror kan man ikke budsjettere med like lett som flom, sykdom og ulykker. Nødetatene landet rundt trener nå jevnlig på PLIVO, pågående livstruende vold. Nødetatene på Agder har forbilledlig og åpent latt lokalavisene på Agder være med på flere av øvelsene.

Terror rettet mot skoler er et scenario som er åpenbart realistisk. Norge har hittil vært forskånet for rene angrep mot skoler. Siden 2013 har USA opplevd i gjennomsnitt én skoleskyting i uken. Ingenting tyder på at volden vil avta. Terroren foregår også mot kjøpesentre og konserter der mye folk samles. Skolemassakrer er en indre trussel utført av tikkende menneskelige bomber som storsamfunnet ikke har klart å fange opp. Selv om norsk virkelighet håper på en fredelig verden, er det godt at nødetatene jevnlig trener med den delen av forvaltningen som er utsatt. Når hendelsen inntreffer, er det for sent å trene.

Les hele saken med abonnement