Leder

I Lindesnes kommunestyre sitter 39 folkevalgte. De er 23 menn og 16 kvinner, og de kommer fra ulike steder som Vigeland, Mandal, Holum, Øyslebø og Bjelland. De representerer åtte ulike partier fra Fremskrittpartiet til Sosialistisk Venstreparti.

I tillegg til å sitte i kommunestyret, sitter de folkevalgte i ulike utvalg som drift og forvaltning eller plan og samfunnsutvikling.

Nå skal gruppelederne i de politiske partiene vurdere om den politiske organiseringen, primært av utvalgene, bør endres på. Innspillene fra partilederne skal gå videre til kommunestyret som må ta en endelig stilling til saken.

Det virker langt mindre drastisk å kutte noen frikjøp og utlegg, enn å kutte ytterligere i tilbudene i kommunen.

I paragraf 5.5 i kommuneloven står det at kommuner med over 10.000, men ikke over 50.000 innbyggere, skal ha minst 27 medlemmer i kommunestyret. Det er altså mulig å kutte inntil tolv av dagens folkevalgte i Lindesnes.

Det burde også være en del av gjennomgangen av kommunens politiske organisering. Da sykehjemsplassene i Ulvegjelet og Marnardal ble lagt ned, var argumentet fra kommuneledelsen at Lindesnes må være på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Det utgangspunktet bør tas med i debatten om politisk organisering.

Det virker langt mindre drastisk å kutte noen frikjøp og utlegg, enn å kutte ytterligere i tilbudene i kommunen.

På samme tid kan kutt i antall politikere føre til at kommunestyret mister sin geografiske representasjon. Det vil igjen kunne føre til et svekket lokaldemokrati for folk på bygda. Et kutt vil erfaringsmessig også kunne føre til at færre ulike grupper blir representert, spesielt har det blitt færre yngre når et kommunestyre går ned i størrelse.

Kjønnsbalansen etter kutt har også blitt styrket i favør mennene. Kutt fører som regel også til at færre partier blir representert. En drastisk endring i dagens kommunestyre kan altså få konsekvenser.

Dagens 39 er nok vel mye, men å gå rett ned til 27 medlemmer i kommunestyret er nok heller ingen god idé. En plass midt mellom der, bør være noe å sikte seg inn på. For det vil være svært negativt hvis ikke kommunestyret lenger skal fortsette å speile de aller, aller fleste innbyggerne i Lindesnes. Samtidig vil det være spesielt om egne posisjoner blir helt skånet, mens det gjennomføres store kutt ellers.