Vi er blant landene i Europa som anvender mest midler til helse og omsorg. 15 prosent av den samlede arbeidsstokken i landet, 400.000 personer, er ansatt i helse- og omsorgssektoren. Tallet er tredoblet siden 1970-åra. Disse 400.000 er spredt over hele spekteret av helse- og omsorgsoppgaver, og sørger for at sektoren totalt er rimelig velfungerende.

I de siste par år er det blitt stadig klarere utfordringer med en fortsatt vekst i sektoren. Regjeringen nedsatte på denne bakgrunn et utvalg, Bowimutvalget, som fikk i oppgave å kartlegge behovet for helsepersonell. Svaret fra utvalget kom i februar i år, og utgjør ganske dyster lesning.

I perioden 2000 til 2020 økte antall personer over 80 år med 40.000. Forventet økning i samme alderssegment i perioden 2020–2040 er 250.000. Dette medfører at antall i yrkesaktiv alder i løpet av perioden faktisk går ned i absolutt tall; slik at en videre vekst i sysselsettingen i helsesektoren krever en redusert sysselsetting i en annen sektor. Det er kort sagt ikke tilgjengelig arbeidskraftressurser som muliggjør en fortsatt vekst i sektoren. Bowimutvalget melder dette i klartekst: «Det vil være færre sysselsatte per klient i helse- og omsorgssektoren i årene som kommer».

Konklusjonen vil bli at privatdelen av helsesektoren blir vinneren, slik at vi nok dessverre går mot et stadig klarere todelt helsevesen.

Dette er med eldrebølgen som bakteppe urovekkende signaler. Vi registrerer allerede utfordringer med rekruttering av helsepersonell. Spesielt utfordrende er situasjonen i utkantområder. Her vil også eldrebølgen sette størst spor. Vi ser nå at sykehusene i distriktene rammes fra to kanter; de har problemer med rekruttering av nødvendig spesialistkompetanse, samtidig som de rammes av sviktende finansiering fra offentlige myndigheter. Man behøver ikke å være spesielt god spåmann for å skjønne at dette bare er starten på en utfordrende utvikling; slik den er forespeilet av Bowimutvalget.

Det offentlige helsetilbudet vil gradvis bli dårligere; da det verken finnes nok kvalifisert medisinsk personale eller tilstrekkelige midler til å opprettholde vår kostbare og desentraliserte sykehusstruktur. Nedleggelser og større enheter vil tvinge seg fram. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at etterspørselen etter helsetjenester vil avta i samme grad; da det fins både betalingsevne og -vilje for disse tjenestene. Konklusjonen vil bli at privatdelen av helsesektoren blir vinneren, slik at vi nok dessverre går mot et stadig klarere todelt helsevesen.